Datasety

 • 000 Dátový inventár PDF

  Dátový inventár Ministerstva financií Slovenskej republiky - stav ku dňu 24.1.2022. Dokument bol vypracovaný v zmysle úlohy B.18 uznesenia vlády SR č. 346 z 24. júla 2017 a...
 • 001 Organizačná štruktúra CSV XML JSON

  Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje aktuálny zoznam organizačných útvarov úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa IRA č. 15/2020 - v znení...
 • 003 Úradné hodiny CSV

  Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje základnú informáciu o stránkových hodinách podateľne Ministerstva financií Slovenskej republiky.
 • 004 Pracovné skupiny CSV

  Dataset Publikačného minima štátnej správy.
 • 005 Podriadené organizácie CSV

  Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje zoznam právnických osôb v pôsobnosti Ministerstva financií SR (rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti...
 • 006 Prijaté žiadosti podľa infozákona CSV

  Dataset Publikačného minima štátnej správy. Obsahuje zoznam prijatých žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. doručených na MF SR v období september - december 2021.
 • 007 Strategické dokumenty CSV

  Dataset Publikačného minima štátnej správy.
 • 008 Najžiadanejšie otvorené údaje CSV xlsx

  Dataset Publikačného minima štátnej správy. Okrem podnetov získaných na základe interných analýz MF SR môže obsahovať aj podnety z každoročne vykonávaného prieskumu...
 • 025d Dotácie CSV

  Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje prehľad dodácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky v roku 2021. V roku 2021 MF SR poskytlo len...
 • 002 Kontaktné miesta CSV

  Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje informácie o dostupnosti podateľne Ministerstva financií SR pre verejnosť.
 • 038 Priebežné plnenie rozpočtu JSON

  Na príjmovú ako aj výdavkovú stranu štátneho rozpočtu je možné okrem použitia rozpočtovej klasifikácie nahliadať aj prostredníctvom niekoľko charakteristických položiek. Na...
 • 039 Zoznam využívaného otvoreného softvéru rezortu MF SR CSV

  Zoznam využívaného otvoreného softveru rezortu MF SR