31 nájdených datasetov

 • Prehľad objednávok XLS CSV

  Dataset vystavených objednávok na nákup tovarov, služieb alebo stavebných prác
 • Telefónny zoznam pracovníkov XLS CSV

  Dataset obsahuje informácie podľa jednotlivých odborov ako meno a priezvisko pracovníka, číslo kancelárie, e-mail a kontaktné telefónne čísla
 • PHM XLS

  Dataset obsahuje prehľad nákupu PHM v hotovosti v HMSP.
 • Faktúry na zverejnenie XLS

  Dataset obsahuje prehľad prijatých faktúr HMSP
 • Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 EUR xlsx

  Databáza zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 EUR vždy za obdobie kalendárneho štvrťroka, obsahujúce základné informácie ako hodnota zákazky, predmet zákazky a...
 • Podateľna XLS

  Dataset obsahuje zoznam prišlej pošty v HMSP
 • Rúrová sieť dbf qix

  Dataset obsahuje rúrovú sieť závlahových sústav v správe Hydromeliorácie š.p..
 • Toky dbf prj qpj shp shx

  Dataset obsahuje odvodňovacie a závlahové kanále v správe Hydromeliorácie š.p. ako aj čast tokov v správe SVP.
 • Hydranty dbf prj qpj shp shx

  Dataset obsahuje bodové znázornenie hydrantov v správe Hydromeliorácie, š.p..
 • Plán VO XLS

  Plán verejného obstarávania obsahujúci všetky potreby podniku v danom kalendárnom roku
 • Podklady k auditu XLS

  Dataset obsahuje prehľad prijatých a odoslaných faktúr
 • Registratúrny denník XLS

  Databáza všetkých prijatých zásielok
 • Dispečing odvodnenia XLS

  Databáza o odberoch závlahovej vody po rokoch, zabudovanej výmery po odvodňovacích čerpacích staniciach, zoznamu nájomcov s počtom prenajatých OČS a výmery a zazmluvnenosť...
 • Prehľad škodových udalostí XLS

  Databáza škodových udalostí, krádeží, vandalizmus a ich ekonomické vyčíslenie
 • EOS XLS

  Databáza odvodňovacích kanálov s technickými údajmi
 • HMZ majetok XLS doc

  Databáza hydromelioračného majetku, ekonomické ukazovatele, odpisy, vyradena majetku, vodoprávne povolenia, kolaudačné povolenia.
 • Hmz opravy XLS

  Databáza dotačných prostriedkov a ich účel použitia, závlahových a odvodňovacích stavieb s technickými
 • Dispečing závlah XLS

  Dataset o odberoch závlahovej vody po rokoch, zabudovanej výmery po čerpacích staniciach, zoznamu nájomcov s počtom prenajatých ČS a výmery a zazmluvnenosť čerpacích staníc
 • Protokoly o odovzdaní DMV XLS

  Dataset Protokolov o odovzdaní DMV v HMSP