Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta

Orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Galanta vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.