Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom

Orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Žiar nad Hronom vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.