10 nájdených datasetov

 • Úpravne vody XML

  Úpravňa vody je súbor objektov a zariadení na úpravu vody.
 • Odberné miesta XML

  Číselník odberných miest, v ktorých sa vykonávajú odbery vzoriek na kontrolu kvality vody.
 • Kanalizácie. XML

  Verejnou kanalizáciou prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem,...
 • Recipienty XML

  Vodné útvary do ktorých sa vpúšťa odpadová voda a voda z povrchového odtoku.
 • Spôsoby čistenia vody. XML

  Používaný spôsob čistenia vody na ČOV.
 • Vodovody XML

  Verejným vodovodom sa rozumie súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou.
 • Výusty XML

  Výust - číselník obsahuje ID a názov výustu.
 • Čistiarne odpadových vôd XML

  ČOV zabezpečuje čistenie odpadových vôd v jednotlivých technologicky za sebou radených zariadeniach. Vyčistená voda sa odvádza do recipientu.
 • Stoková sieť XML

  Stoková sieť potrubí a pridružených objektov na príjem a neškodné odvádzanie odpadových vôd alebo osobitných vôd.
 • Aglomerácie XML

  Územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z neho odpadové vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd alebo na...