Datasets

  • Geografické názvoslovie CSV

    Štandardizácia geografického názvoslovia sa podľa prijatej terminológie definuje ako súbor opatrení, ktoré zabezpečujú jednotnú podobu geografických názvov a ich záväzné...
  • Ortofotomozaika tiff +tfw tiff+tfw

    Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú vysoko...
  • Zoznam Datasetov ÚGKK SR CSV

    Zoznam zverejnených Datasetov za rezort Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Stav k 31.12.2019