Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bardejov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre územný obvod okresu Bardejov. Úrad je finančným vzťahom zapojený na Ministerstvo zdravotníctva SR. RÚVZ riadi regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu.