Register odborne spôsobilých osôb - výroba, ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified November 22, 2022
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created6 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id68e41267-b5b3-4388-be11-9f9db779d46a
Maintainer maintainerD49BAB9C-19EE-4160-991C-20358009247A
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idb68a187c-eb94-4f82-b904-ff56f4ff73a8
Revision Id revision_ida25204da-b133-471a-8e86-d102d28437b3
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid