Register odborne spôsobilých osôb - voda, ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified November 22, 2022
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created12 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id5c4a583b-f819-451c-8486-214661163245
Maintainer maintainerD49BAB9C-19EE-4160-991C-20358009247A
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id6c048620-24fd-48d2-832e-37658e64bb0d
Revision Id revision_id1638657c-cdd5-4158-95ab-d9ea9dc72f85
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid