Register odborne spôsobilých osôb pri výrobe, ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni zriaďuje podľa § 15 ods. 2 zákona číslo. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti .

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified February 3, 2023
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id idd5003636-9492-4164-b644-3c911f06553d
Last Modified last_modified4 months ago
Maintainer maintainerB99BCD75-70F2-4107-8D29-9C4584A325C9
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id0a84c855-3056-4c5a-adfa-185affb1c796
Revision Id revision_id18441c11-31ed-4be0-bf34-dc2a986e9352
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid