Dataset č.2 - Register adries - Register krajov

V tomto dokumente je popísaná schéma jednotlivých dátových zdrojov (tabuliek) tohto datasetu.

Dátový zdroj - Kraje - zmenové dáta

Stĺpce tabuľky:

Názov stĺpca

Dátový typ

Popis

changeId

long

identifikátor zmeny

changedAt

timestamp

dátumčas vykonania zmeny v referenčnom systéme (t.j. Register Adries)

databaseOperation

enumerácia "ChangeType"

vykonaná databázová operácia

objectId

long

identifikátor objektu, long

versionId

long

identifikátor verzie záznamu

createdReason

enumerácia "CreatedReason"

dôvod vytvorenia záznamu

validFrom

timestamp

dátumčas platnosti od (hraničný dátum platnosti od 1.1.1000 má hodnotu NULL)

validTo

timestamp

dátumčas platnosti do (hraničný dátum platnosti do 31.12.3000 má hodnotu NULL)

effectiveDate

date

dátum účinnosti

codelistCode

string

Identifikátor číselníka Krajov. Vždy CL000023.

regionCode

string

kód kraja, obvykle zodpovedá kódu v číselníku CL000023

regionName

string

názov kraja

modified_timestamp

 timestamp

dátumčas nahrania daného záznamu do MODu

_id

int

technický identifikátor riadku vygenerovaný automaticky v MODe.

Poznámka: Všetky položky okrem modified_timestamp a _id sú prebraté z výstupu volania servisu RA_Changes_v20. Položky _id a modified_timestamp sa vygenerujú automaticky pri vkladaní do MOD.

Dátový zdroj - Kraje - konsolidované dáta

Stĺpce tabuľky:

Názov stĺpca

Dátový typ

Popis

changedAt

timestamp

dátumčas vykonania zmeny v referenčnom systéme (t.j. Register Adries)

objectId

long

identifikátor objektu, long

versionId

long

identifikátor verzie záznamu

validFrom

timestamp

dátumčas platnosti od (hraničný dátum platnosti od 1.1.1000 má hodnotu NULL)

validTo

timestamp

dátumčas platnosti do (hraničný dátum platnosti do 31.12.3000 má hodnotu NULL)

effectiveDate

date

dátum účinnosti

codelistCode

string

Identifikátor číselníka Krajov. Vždy CL000023.

regionCode

string

kód kraja, obvykle zodpovedá kódu v číselníku CL000023

regionName

string

názov kraja

_id

int

technický identifikátor riadku vygenerovaný automaticky v MODe.