Dataset č.6 - Register adries - Register ulíc

V tomto dokumente je popísaná schéma dátových zdrojov (tabuliek) tohto datasetu.

Dátový zdroj - Ulice - zmenové a konsolidované dáta

Stĺpce tabuľky:

Názov stĺpca

Dátový typ

Popis

_id

int

technický identifikátor riadku vygenerovaný automaticky v MODe.

changeId

long

identifikátor zmeny

changedAt

timestamp

dátum a čas vykonania zmeny

databaseOperation

enumerácia "ChangeType"

vykonaná databázová operácia

objectId

long

identifikátor objektu

versionId

long

identifikátor verzie záznamu

createdReason

enumerácia "CreatedReason"

dôvod vytvorenia záznamu

validFrom

timestamp

dátum a čas platnosti začiatku platnosti záznamu

validTo

timestamp

dátum a čas platnosti konca platnosti záznamu

effectiveDate

date

dátum účinnosti

streetName

string

názov

municipalityIdentifiers

zoznam typu long

buď identifikátor obce alebo identifikátory mestských častí, cez ktoré ulica prechádza

districtIdentifiers

zoznam typu long

zoznam identifikátorov častí obce, cez ktoré ulica prechádza

modified_timestamp

timestamp

dátum nahratia tohto záznamu do MOD

Poznámka: Všetky položky okrem modified_timestamp a _id sú prebraté z výstupu volania servisu RA_Changes_v20. Položky _id a modified_timestamp sa vygenerujú automaticky pri vkladaní do MOD.