Dataset č.1 - Register adries - zmenové dávky

Tento dataset bude zverejňovať nepozmenené dáta získané zo servisu RA_Changes_v20, ktorý vracia kompletnú históriu zmien Registra adries v XML formáte. 

Zoznam dátových zdrojov

Dátový zdroj: Inicializačná dávka

V tomto dátovom zdroji bude zverejnená úvodná zmenová dávka bez zmien a vo formáte XML, tak ako bude poskytnutá Ministerstvom Vnútra. Vzhľadom na to, že pôjde spolu o niekoľko stoviek megabajtov, XML súbory budú skomprimované (formát zip).

Dátové zdroje: Zmenová dávka č. X

Pre každú zmenovú dávku stiahnutú volaním služby RA_Changes_v20 bude vytvorený samostatný dátový zdroj vo formáte XML s názvom Zmenová dávka č. X, kde X je id zmenovej dávky zo služby RA_Changes_v20.

XML dáta získané volaním RA_Changes_v20 budú zverejnené bezo zmien.

Periodicita vytvárania nových dátových zdrojov

Servis RA_Changes_v20 bude volaný na dennej báze, čo bude viesť spravidla k získaniu jednej zmenovej dávky (a teda vytvoreniu jedného dátového zdroja) denne.

V prípade, že zmenových dávok od predošlého volania (vykonaného deň predtým) bude viac ako jedna, budú okamžite získané všetky zmenové dávky (nech ich je N) a bude vytvorených N dátových zdrojov.

V prípade, že nedošlo od predošlého volania v Registri Adries k žiadnym zmenám, nebude daný deň vytvorený žiaden dátový zdroj.

Dátový zdroj: Schéma pre XML dáta Registra adries

Tento dátový zdroj bude obsahovať XML schému pre XML dáta získavané službou RA_Changes_v20. Pôjde o nepozmenenú XML schému servisu RA_Changes_v20 (súbor XMLSchema_772775956.xsd).

Táto schéma je platná aj pre XML dáta inicializačnej dávky, keďže formát dát inicializačnej dávky a zmenových dávok je rovnaký.

Táto schéma bude súčasťou datasetu, aby dáta vedeli používatelia datasetu korektne interpretovať a spracovať.