Dataset č.8 - Register adries - Register vchodov (orientačných čísiel)

V tomto dokumente je popísaná schéma dátových zdrojov (tabuliek) tohto datasetu.

Dátový zdroj - Vchody (orientačné čísla) - zmenové a konsolidované dáta

Stĺpce tabuľky:

Názov stĺpca Dátový typ Popis

_id

int

technický identifikátor riadku vygenerovaný automaticky v MODe.

 

changeId

long

identifikátor zmeny

 

changedAt

timestamp

dátum a čas vykonania zmeny

 

databaseOperation

enumerácia "ChangeType"

vykonaná databázová operácia

 

objectId

long

identifikátor objektu

 

versionId

long

identifikátor verzie záznamu

 

createdReason

enumerácia "CreatedReason"

dôvod vytvorenia záznamu

 

validFrom

timestamp

dátum a čas platnosti začiatku platnosti záznamu

 

validTo

timestamp

dátum a čas platnosti konca platnosti záznamu

 

effectiveDate

date

dátum účinnosti

 

buildingNumber

string

orientačné číslo vchodu

 

buildingIndex

string

identifikátor adresy

 

postalCode

string

 

 

axisB

decimal/double

súradnice zemepisnej šírky (ETRS89)

 

axisL

decimal/double

súradnice zemepisnej dĺžky (ETRS89)

 

propertyRegistrationNumberIdentifier

long

identifikátor budovy (PropertyRegistrationNumber/objectId)

 

streetNameIdentifier

long

identifikátor (StreetName/objectId) ulice

 

verifiedAt

timestamp

dátum a čas verifikovania adresy

 

modified_timestamp

timestamp 

dátum nahratia tohto záznamu do MOD

 

Poznámka: Všetky položky okrem modified_timestamp a _id sú prebraté z výstupu volania servisu RA_Changes_v20. Položky _id a modified_timestamp sa vygenerujú automaticky pri vkladaní do MOD.