OPENDATA údaje

                                                        

ID

Objekt evidencie (dataset)

Register, Evidencia, Zoznam

Popis

Zodpovednosť

Rozsah údajov

# TAG

ID dataset

Periodicita aktualizácie

DQ

Formát

Obsahuje osobné údaje

Anonymizácia

Prekážka zverejnenia

URL

Predpokladaný dátum zverejnenia

                                                

1

Cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osôby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností

Evidencia cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností

Evidencia cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností  podľa § 19 Zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Databáza základných informácií o registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach.

MK SR

2 903 právnických osôb, počet nahratých záznamov 390(185 kB) názov subjektu, sídlo/obec, ulica a číslo, PSČ, označenie štatutárneho orgánu, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť do ktorej daný subjekt patrí, dátum zaevidovania, dátum vyradenia z evidencie

Súčasťou tohto zoznamu PO, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, nie sú však mená konkrétnych osôb, ktoré predstavujú ich štatutárny orgán.

cirkev, náboženstvo

mk0100

2007, aktualizované priebežne

1

kniha, pdf, xls

ano

nie

zverejnené

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-f9.html

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/evidencia-cirkevnych-pravnickych-osob-1a0.html

                                                 

2

Nezahladené tresty uložené cirkevným subjektom súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty postihujúce ich právnych nástupcov,

Evidencia nezahladených trestov uložených cirkevným subjektom súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty postihujúce ich právnych nástupcov,

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti--3f.html

MK SR

 

cirkev, náboženstvo

                                                         

3

Neregistrované náboženskýé hnutia a manipulatívne duchovné spoločenstvá

Databáza základných informácií o neregistrovaných náboženských hnutiach a manipulatívnych duchovných spoločenstvách,

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti--3f.html

MK SR

 

cirkev, náboženstvo

                                                         

4

Dotácie MK SR na podporu rozvoja kultúry

Evidencia žiadateľov a posktytnutých dotácií MK SR

Poskytovanie dotácií MK SR na podporu rozvoja kultúry podľa Zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

MK SR

za roky 2006 - 2014, ročne cca 8000 žiadostí o dotácie       (100 MB)   číslo programu a podprogramu, žiadateľ, adresa IČO, číslo žiadosti, názov projektu, podprogram, požadovaná dotácia,, schválená dotácia    

Dotácie

mk0101

od roku 2006, aktualizované priebežne

2

Databáza, csv, xhtml (počínajúc rokom 2017)

ano

nie

zverejnené roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

https://data.gov.sk/organization/285b795d-faba-49b6-96da-e3150fbf84a6

                                                 

5

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Zoznam organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR  

Evidencia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

MK SR

29 objektov Názov,  sídlo/obec, ulica a číslo, PSČ, IČO, štatutárny orgán, kontaktné údaje, webové sdílo organizácie  

Organizácie VS

mk0103

aktualizované priebežne

3

html

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

6

Kontrakty medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Zoznam kontraktov uzatvorených medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Evidencia kontraktov, ktoré uzatvára MK SR s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR (uznesenie vlády SR č. 1370/2002 k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami)

MK SR

od roku 2006, 29 objektov  číslo kontraktu, názov organizácie, kontrakt v pdf formáte

Organizácie VS

mk0106

aktualizácia 1x ročne

3

html

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

7

Zoznam Aktuálnych ročných komponentov výročných správ MK SR  

Zoznam Aktuálnych ročných komponentov výročných správ MK SR  

Evidencia aktuálnych ročných komponentov výročných správ MK SR (uznesenie vlády  SR  č. 689/2002 k návrhu opatrení pre vypracovanie výročných správ a verejných odpočtov jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy)

MK SR

od roku 2010, 1 objekt

Organizácie VS

mk0107

aktualizácia 1x ročne

3

html

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

8

Výročné správy rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Zoznam výročných správ rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Evidencia výročných správ organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR (uznesenie vlády  SR  č. 1189/2001 k správe o skúsenostiach s výročnými správami a verejnými odpočtami  RO a PO v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy)

MK SR

od roku 2000, 29 objektov  Názov organizácie,  výročná správa v pdf formáte, termíny a miesta konania verejných odpočtov

Organizácie VS

mk0108

aktualizácia 1x ročne

3

html

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

9

Knižnice Slovenskej republiky

Zoznam knižníc Slovenskej republiky

Evidencia knižníc Slovenskej republiky podľa § 25 zákona 126/2015 o knižniciach

MK SR

4 840 objektov (4 MB) ev. číslo, názov, mesto, ulica, PSČ, IČO, telefón, fax, email, www, hospodárska forma, štatutár. orgán (meno, funkcia),  zodpov. zamestnanec/knihovník, názov organizácie, ktorej je knižnica súčasťou, zriaďovateľ, typ knižnice, internet pre potreby knižnic

Knižnice

mk0109

 aktualizované priebežne

1

xls, pdf

ano

nie

zverejnené

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/kniznicny-system/kniznice-156.html

                                                 

10

Múzeá a galérie SR

Register múzeí a galérií Slovenskej republiky

Register múzeí a galérií SR podľa § 5 Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty

MK SR

1 GB reg. číslo, názov, mesto, ulica, číslo, PSČ, telefón, fax, email, www, IČO, zriaďovateľ/zakladateľ, názov právnickej osoby,  ktorej je múzeum/galéria organizačným útvarom, dátum registrácie, zameranie, špecializácia

múzeum, galéria

mk0110

aktualizované priebežne

1

rtf, pdf

ano

nie

zverejnene

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-a-galerie/register-muzei-a-galerii-sr-ef.html

                                                 

11

Predmety kultúrnej hodnoty

Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty

Evidencia podľa § 16 Zákona č. 206/2009 Z. z. o Evidencia predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú zachovávané v múzeu alebo v galérii.

MK SR

 

múzeá, galérie

                                                         

12

Právnické osôby, oprávnené vykonávať archeologický výskum

Evidencia právnických osôb, oprávnených vykonávať archeologický výskum

Evidencia na základe Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  

MK SR

46 kB názov, adresa, webové sídlo organizácie,  kontakt

pamiatky

mk0111

aktualizované priebežne

1

pdf

ano

nie

zverejnené

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html

                                                 

13

Držitelia osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu

Evidencia držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu

Evidencia, ktorú vedie  MK SR na základe Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  

MK SR

1,3 GB titul, meno, priezvisko, adresa, kontakt

pamiatky

mk0112

aktualizované priebežne

1

pdf

ano

nie

zverejnené

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html

                                                 

14

Poberateia povinných výtlačkov

Zoznam poberateľov povinných výtlačkov

Evidencia poberateľov povinných výtlačkov podľa Zákona č.2012/1997 Z.z.

MK SR

druh a určená právnická osoba (názov, adresa), počet povinných výtlačkov

tlač

mk0113

príloha v zákone

2

xls

  

zverejnené

http://www.culture.gov.sk/adresar-poberatelov-povinnych-vytlackov-f6.html

                                                 

15

Slovenské zvukové záznamy umeleckých výkonov

Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckého výkonu

Evidencia podľa § 3a zákona č. 103/2014 Z. z.

MK SR

  

mk0114

aktualizované priebežne

3

html

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

16

Zoznam využívaného otvoreného softvéru v rezorte kultúry

Zoznam využívaného otvoreného softvéru v rezorte kultúry

Zoznam využívaného otvoreného softvéru v organizáciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenske republiky

MK SR

 

ine

mk0118

aktualizácia 1x ročne

3

csv, xhtml

  

zverejnené

https://data.gov.sk/organization/285b795d-faba-49b6-96da-e3150fbf84a6

                                                 

17

Profesijné a umelecké zoskupenia

Adresár Profesijných a umeleckých zoskupení

Adresár a kontakty na profesijné a umelecké zoskupenia v oblasti kultúrne dedičstvo

MK SR

653 záznamov

kultúrne dedičstvo

                                                         

18

Divadlá a Hudobné inštitúcie

Evidencia divadiel a  hudobných inštitúcií

Evidencia podľa § 3a zákona č. 103/2014 Z. z.

MK SR

100 kB názov, sídlo, právna forma, IČO, štatutárny orgán, názov zriaďovateľa alebo zakladateľa,

divadlo,hudba

mk0117

aktualizované priebežne

2

xls

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

19

Evidencia periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače

Evidencia periodickej tlače podľa Zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z. 

MK SR

rozsah údajov definovaný podľa §11 ods. 2 a 4 zákona č.167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve

periodická tlači

mk0115

aktualizované priebežne

3

html

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

20

Evidencia organizácií vykonávajúce kolektívnu správu práv

Zoznam organizácií vykonávajúce kolektívnu správu práv

Evidencia organizácií, ktorým bolo udelené oprávnenie na výkon správy práv podľa § 80 Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

MK SR

názov, sídlo organizácie kolektívnej správy a vymedzenie kolektívne spravovaných práv a predmetu týchto práv, alebo ak ide o diela, vymedzenie ich druhu

autorské právo

mk0116

aktualizované priebežne

3

html

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

21

Poskytovatelia obsahových služieb s ohlasovacou povinnosťou

Evidencia poskytovateľov obsahových služieb s ohlasovacou povinnosťou

Podľa § 6 zákona o digi vysielaní č. 220/2007 Z. z.  

MK SR

rozsah údajov definovaný podľa § 14 ods. 2 a 3. zákona o digi vysielaní č. 220/2007

digi vysielanie

                                                         

22

Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok

Ústredný zoznam pamiatkového fondu

Evidencia nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 

pamiatky

mk0120

aktualizácia 1x za 3 roky

3

csv

  

zverejnené

https://data.gov.sk/organization/285b795d-faba-49b6-96da-e3150fbf84a6

                                                 

23

Hnuteľné národné kultúrne pamiatky

Register hnuteľných národných kultúrnych pamiatok

Ústredný zoznam pamiatkového fondu

Evidencia hnuteľných národných kultúrnych pamiatok

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 

pamiatky

                                                         

24

Pamiatkové rezervácie

Register pamiatkových rezervácií

Ústredný zoznam pamiatkového fondu

Register pamiatkových rezerváci

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 

pamiatky

                                                         

25

Pamiatkové zóny

Register pamiatkových zón

Ústredný zoznam pamiatkového fondu

Register pamiatkových zón

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 

pamiatky

                                                         

26

Lokalíty  Svetového kultúrneho dedičstva v SR

Špeciálny register lokalít Svetového kultúrneho dedičstva

Kultúrne LSKD:  Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta Bardejov, Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 

kultúrne dedičstvo, pamiatky

                                                         

27

Archívne fondy a zbierky Pamiatkového úradu SR

Katalóg archívnych fondov a zbierok, ktoré boli spracované v archívnom IS, ako aj digitálne kópie zdigitalizovaných archívnych dokumentov.

Archívne fondy a zbierky dostupné cez online bádateľňu.

Archív je verejným špecializovaným archívom pre oblasť ochrany pamiatkového fondu na Slovensku. Jeho archívne dokumenty sú súčasťou archívneho kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Archívne fondy a zbierky v online bádateľni: Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave (1947) 1960 – 1991 (1994), Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 - 1951 – časť Bratislava, Slovenský pamiatkový ústav 1951 – 1958, Uhorská pamiatková komisia v Budapešti 1872 - 1917, Zbierka malých diapozitívov 1955 – 2005, Zbierka pohľadníc 1900 – 1990, Zbierka projektov a plánov - A (1826 ) 1919 – 2010, Zbierka reštaurátorských dokumentácií - R 1952 – 2006, Zbierka schematických zameraní - V (1872) 1919 - 2006, Zbierka veľkých diapozitívov 1953 - 2006, Zbierka výskumných správ - T 1919 - 2006, Zbierka základných výskumov - Z (1930) 1954 – 2006

pamiatky, archív

                                                         

28

Archívne fondy a zbierky Pamiatkového úradu SR mimo archívneho IS

Katalóg archívnych fondov a zbierok s elektronickými archívnými pomôckami

Archívne fondy a zbierky, ktoré majú spracované elektronické archívne pomôcky vo formáte word, excel, pdf, ale nie sú súčasťou archívneho informačného systému.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 Popis a rozsah: www.pamiatky.sk/sk/page/badanie  

pamiatky, archív

                                                         

29

Knižničný fond Pamiatkového úradu SR

Knižničný katalóg knižnice Pamiatkového úradu SR

Knižnica PÚ SR je odborná knižnica, ktorej fondy zodpovedajú kultúrnemu, vedeckému, spoločenskému a štátosprávnemu poslaniu Pamiatkového úradu SR

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 

pamiatky, knižnica

                                                         

30

Archeológia

Evidencia archeológiie Pamiatkového úradu SR

Evidencia archeológia v štádiu pripravy

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

 

archeológia, pamiatky

                                                         

31

Divadelné amatérske súbory

Divadelný  adresár amatérskych súborov

zverejňovanie zoznamu  amatérskych divadelných kolektívov

Národné osvetové centrum

názov, rok vzniku, kontaktné údaje, zaradenie súboru, kontaktná osoba a jej adresa, dátum zmeny údajov

divadlo

mk1024

aktualizované priebežne

3

html

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

32

Národné kultúrne dedičstvo

Národný register kultúrneho dedičstva

Podľa zákona č. 189/2015 Z. z. § 5 ods. 5

Národný register kultúrneho dedičstva je prezentovaný cez www.slovakiana.sk

Národné osvetové centrum

názov alebo iné označenie diela, meno, priezvisko a titul autora diela, dátum a miesto jeho narodenia, dátum a miesto jeho úmrtia, dosiahnuté vzdelanie a miesto tvorivého pôsobenia autora diela, meno, priezvisko a titul iného nositeľa práva k dielu, obrazová podobizeň autora diela.

kultúrne dedičstvo

                                                         

33

Kultúrno-osvetové zariadenia so všeobecným zameraním a alebo so špecializovaným zameraním na území SR

Evidencia kultúrno-osvetových zariadení so všeobecným zameraním a kultúrno-osvetových zariadení so špecializovaným zameraním na území Slovenskej republiky

Podľa zákona č. 189/2015 Z. z.  § 7 ods. 1

Národné osvetové centrum

 

literatúra

                                                         

34

Kolektívy a jednotlivci z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby.

Centrálny zoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby.

Podľa zákona č. 189/2015 Z. z.  § 7 ods. 2

Národné osvetové centrum

 

literatúra

                                                         

35

Postupové súťaže a prehliadky vyhlásené Národným osvetovým centrom

Zoznam postupových súťaží a prehliadok vyhlásených Národným osvetovým centrom

zverejňovanie zoznamu súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti, ktoré vyhlasuje Národné osvetové centrum v danom roku

Národné osvetové centrum

názov súťažnej prehliadky, podnázov, poradové číslo

literatúra

mk1023

aktualizované priebežne

1

 pdf

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

36

Mladý  autori slovenskej literatúry

Databáza mladých autorov

zverejňovanie zoznamu začínajúcich autorov v rámci projektu Mladá slovenská literatúra

Národné osvetové centrum

meno, priezvisko, rok narodenia, mesto

literatúra

mk1025

aktualizované priebežne

1

 pdf

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

37

Publikácie Národnného osvetového centra

Zoznam publikácií vydaných Národným osvetovým centrom

zverejňovanie informácii o vydávaných publikáciach, odborných materiáloch Národného osvetového centra

Národné osvetové centrum

Oblasť, rok, názov, autor, vydavateľ, ISBN, počet strán

literatúra

mk1026

aktualizované priebežne

3

html

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

38

Slovenské audiovizuálne diela

Evidencia slovenských audiovizuálnych diel

Slovenský filmový ústav v zmysle  § 3 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovíz5, vedie verejne prístupnú evidenciu slovenských audiovizuálnych diel.

Slovenský filmový ústav

rozsah vid §3 a §4 zákona č. 40/2015

audiovízia

                                                         

39

Osoby pôsobiace v audiovízii

Zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii

Slovenský filmový ústav v zmysle § 6 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovíz, vedie verejne prístupnú evidenciu osôb pôsobiacich v audiovízii.

Zoznam výrobcov slovenských audiovizuálnych diel

Zoznam distributérov audiovizuálnych diel

Zoznam osôb poskytujúcich technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel

Zoznam prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení

Zoznam prevádzkovateľov mediaték

Slovenský filmový ústav

označenie typu osoby, názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené a sídlo právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, dátum začatia činnosti v oblasti audiovízie.

audiovízia

                                                         

40

Nezávislý producenti v audiovízii

Zoznam nezávislých producentov

Podľa § 3 zákona o audiovízii č. 40/2015 Z. z.  

Slovenský filmový ústav

evidenčné číslo nezávislého producenta, deň zápisu,

názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, sídlo právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby.

audiovízia

                                                         

41

Zbierky Filmového archívu SFÚ

Filmový archív SFÚ

Filmový archív SFÚ spravuje zbierky, ktoré tvorí takmer 80 000 kotúčov filmovej suroviny. Z toho archívne zahraničné zbierky predstavujú cca jednu tretinu, zvyšok tvoria zbierky filmových materiálov k slovenským filmom

Slovenský filmový ústav

 

audiovízia

                                                         

42

Zbierky Mediatéky SFÚ

Mediatéka SFÚ

vo svojich zbierkach sústreďuje audiovizuálne diela na DVD, VHS a BLU–RAY nosičoch. Zbierky sú rozčlenené na slovenské a zahraničné zbierky a slúži výlučne na študijné účely. Výnimku tvoria diela, ku ktorým SFÚ vykonáva práva výrobcu a ktorých kópie je možné na nekomerčné účely a za príslušný poplatok poskytovať aj laickej verejnosti. Mediatéka sprístupňuje odbornej verejnosti aj audiovizuálne diela získané na základe Zákona o povinných výtlačkoch a diela podporené Ministerstvom kultúry SR.

Slovenský filmový ústav

 

audiovízia

                                                         

43

Zbierky Fotoarchívu SFÚ

Fotoarchív SFÚ

obsahuje fotografické materiály (fotografie, fotonegatívy, diapozitívy, fotoalbumy, pohľadnice) súvisiace predovšetkým s výrobou slovenských filmov (pracovné zábery, fotografie z filmov) a ich propagáciou (distribučné fotografie).

Slovenský filmový ústav

 

audiovízia

                                                         

44

Zbierky archívu plagátov a letákov SFÚ

Archív plagátov a letákov SFÚ

Základom jeho zbierok sú predovšetkým plagáty a letáky (drobné reklamné tlače) k slovenským filmom, zahraničným filmom distribuovaným na území Slovenska a k filmovým podujatiam (festivalom, prehliadkam a pod.) viažucim sa k slovenskej kinematografii.

Slovenský filmový ústav

 

audiovízia

                                                         

45

Knižničný fond SFÚ

Knižnica SFÚ

je jedinou špecializovanou knižnicou filmologickej literatúry na Slovensku. Jej fond tvoria knihy, scenáre, periodiká, zvukové dokumenty a elektronické dokumenty. Sústreďuje sa na získavanie domácich i zahraničných publikácií s obsahovým zameraním na oblasť slovenskej kinematografie a audiovízie

Slovenský filmový ústav

 

audiovízia

                                                         

46

Digitálne zbierky a fondy SFÚ

 Databáza Katalóg SFÚ – SK CINEMA

portál SK CINEMA je určený pre verejný prístup k výstupom z dlhodobého projektu informačného systému SK CINEMA, ktorý je určený na spracovávanie, uchovávanie, prepájanie, organizáciu, vyhľadávanie a prezentáciu informácií a poznatkov, ktoré sa získavajú, vytvárajú a využívajú pri práci jednotlivých oddelení SFÚ.

Slovenský filmový ústav

 

audiovízia

                                                         

47

Osobnosti slovenskej hudby (skladatelia, interpreti, pedagógovia, teoretici)

Hudobný adresár

Dokumentácia hudobnej kultúry

Hudobné centrum

3 200 kB Meno,  priezvisko, nar. - umrtie, zaradenie (kategoria), bio

hudba

mk1004

aktualizované priebežne

2

MySQL databáza

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

48

Hudobné diela

Hudobný adresár

Dokumentácia hudobnej kultúry

Hudobné centrum

 

hudba

 

aktualizované priebežne

 

MySQL databáza

                                                     

49

Hudobné telesá a súbory

Hudobný adresár

Dokumentácia hudobnej kultúry

Hudobné centrum

400  kB Názov, podnázov, kategória, rok vzniku, rok zániku, URL na web súboru

hudba

mk1005

aktualizované priebežne

2

MySQL databáza

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

50

Projekty Hudobného centra

Projekty Hudobného centra

Aktivity Hudobného centra

Hudobné centrum

150 kB Názov, anotácia

hudba

mk1006

aktualizované priebežne

2

MySQL databáza

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

51

Publikácie Hudobného centra

Katalóg publikácií Hudobného centra

Publikačná činnosť HC

Hudobné centrum

350  kB Názov titulu, autor, kategória (noty, kniha), rok vydania, ISBN, anotácia

hudba

mk1007

aktualizované priebežne

2

MySQL databáza

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

52

CD Hudobného centra

Katalóg CD HC

Publikačná činnosť HC

Hudobné centrum

150  kB Názov titulu, autor, rok vydania, ean, anotácia

hudba

mk1008

aktualizované priebežne

2

MySQL databáza

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

53

Hudobné udalosti na Slovensku

Hudobné udalosti na Slovensku

Dokumentácia hudobnej kultúry

Hudobné centrum

3 000 kB Názov, typ, žáner, rok, ročník, dátum, mesto, URL na web podujatia

hudba

mk1009

aktualizované priebežne

2

MySQL databáza

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

54

Hvezdárne a planetária SR

Evidencia hvezdární a planetárií na území Slovenskej republiky

Podľa zákona č. 189/2015 Z. z.  § 7 ods. 3

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

12 záznamov, rozsah dát: P.č.; Názov; Sídlo; Dátum zriadenia; Názov zriaďovateľa; Právna subjektivita; Odborné zameranie hvezdárne; Územná pôsobnosť; Činnosť podľa zriaďovacej listiny; Tel. číslo; E-mail; Web

hvezdáreň

                                                         

55

Výrobcovia ľudového umenia na Slovensku  - Encyklopédia ÚĽUV

Register výrobcov ľudového umenia na Slovensku

Register výrobcov ľudového umenia na Slovensku, patrí do Encyklopédie ÚĽUV. Elektronické encyklopédie sú pôvodné informačné produkty Ústredia ľudovej umeleckej výroby, ktoré nadväzujú na Virtuálnu galériu ľudovej umeleckej výroby na Slovensku. Virtuálna galéria vznikla v rokoch 2005 – 2007

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

jednotky MB Názov:Hlavný Obrázok:Video FLV súbor:Šírka videa:Výška videa:Krátky Popis:Dlhý Popis:Remeselná skupina*:Remeselná skupina *:Obec:Región *:Žijúci *:V súčasnosti *:aktívny v oblasti výrobyneaktívny v oblasti výrobyVzdelanie:Spôsob získania znalostí:Ako alebo od koho získal znalosti:Aktívny/a od:Lektorské aktivity:Ocenenia:Publikačná činnosť:Zastúpenie v zbierkach:Webová adresa:E-mail:Telefón:Spolupráca s ÚĽUV *:Pohlavie *:Materiál *:Rok narodenia:Literatúra:Druhy materiálu:Viac o výrobcovi:Fotogaléria:Aktívny:Skorigovaný:

ľudové umenie, encyklopédia

mk1133

2007, aktualizované priebežne

2

databáza (dbs)

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

56

Výrobky ľudového umenia na Slovensku - Encyklopédia ÚĽUV

Register výrobkov ľudového umenia na Slovensku

Register výrobkov ľudového umenia na Slovensku, patrí doEncyklopédie ÚĽUV.

Elektronické encyklopédie sú pôvodné informačné produkty Ústredia ľudovej umeleckej výroby, ktoré nadväzujú na Virtuálnu galériu ľudovej umeleckej výroby na Slovensku. Virtuálna galéria vznikla v rokoch 2005 – 2007

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

jednotky MB Názov:Skladové číslo:Cena:Zľava:Hlavný Obrázok:Video FLV súbor:Šírka videa:Výška videa:Z našej ponuky(Top výrobok):Krátky Popis:Dlhý Popis:Výrobca*:Rozmer *:Výrobca *:Farba *:Sortiment ÚĽUV *:Región *:Pôvodný región výskytu:Tematika *:Materiál *:Časové určenie:Typ výrobku:Názov použitia výrobku:Časové určenie:Druhy dreva:Druhy kože:Druhy cesta:Druhy vosku:Druhy slamy:Druhy masla:Druhy syrov:Druhy skla:Druhy textilu:Druhy kovu:Druhy hliny:Druhy papiera:Druh rohoviny/kosti:Remeselná skupina:Literatúra:Nástroje:Techniky:Galéria podobných výrobkov:Materiálová skupina pre Eshop *:Aktívny:Skorigovaný:

ľudové umenie, encyklopédia

mk1134

2007, aktualizované priebežne

2

databáza (dbs)

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

57

Ľudové odevy  - Encyklopédia ÚĽUV

Encyklopédia ľudového odevu

Encyklopédia ľudového odevu na Slovensku. Elektronické encyklopédie sú pôvodné informačné produkty Ústredia ľudovej umeleckej výroby, ktoré nadväzujú na Virtuálnu galériu ľudovej umeleckej výroby na Slovensku. Virtuálna galéria vznikla v rokoch 2005 – 2007

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

jednotky MB číslo, číslo obrázku, sprievodný text, lokalita, rod, ,druh, predmet

ľudové umenie, encyklopédia

mk1135

2014, aktualizácia dát ukončená

2

databáza (dbs)

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

58

Publikácie ÚĽUV

Zoznam publikácií ÚĽUV

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

 

ľudové umenie

                                                         

59

Knižničný fond  ÚĽUV

Online katalóg knižnice ÚĽUV

knižnica sústreďuje literatúru z oblasti tradičnej hmotnej kultúry, umenia, výroby, remesiel a dizajnu, ale aj záujmového vzdelávania detí i dospelých, doplnenú titulmi z príbuzných oblastí etnológie, histórie a kultúry všeobecne.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

 

ľudové umenie, knižnica

                                                         

60

Knižničný fond ÚĽUV - ročné datasety prírastkov a úbytkov

Online katalóg knižnice ÚĽUV

k Online katalógu sú dostupné aj ročné datasety prírastkov a úbytkov

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

 

ľudové umenie, knižnica

                                                         

61

Elektronické informačné zdroje knižnice ÚĽUV

EIZ katalóg knižnice ÚĽUV

Prístup do elektronických informačných zdrojov (EIZ)

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

                                                           

62

Slovenskí autori slovenskej literatúry

Databáza o súčasných autoroch slovenskej literatúry

Databáza obsahuje základné biografické a bibliografické informácie o súčasných autoroch slovenskej literatúry, tvoriacich najmä od druhej polovice 20. storočia.

Literárne informačné centrum

Údaje o autorov, životopis autora, Autor o sebe, Autor o svojom diele, Rozhovory, Ocenenia.

Diela: Diela v slovenčine, Preložené diela, Diela s podporou SLOLIA, Diela podľa typov, Esej, Próza, Publicistika

Tvorba: Stručná charakteristika, Komplexná charakteristika, Napísali o autorovi, Výberová bibliografia

literatúra

                                                         

63

Literálne diela vydávané na Slovensku

Zoznam diel vydávaných na Slovensku

Databáza obsahuje anotácie kníh s bibliografickými údajmi vychádzajúcich v súčasnosti na Slovensku, ako aj inojazyčné preklady diel slovenských autorov vydaných v zahraničí.

Literárne informačné centrum

Názov, popis, Vydavateľstvo, Počet strán, Jazyk vydania, Rok vydania, Typ diela, Druh diela, Jazyk originálu, Poradie vydania, Miesto vydania, Krajina vydania, ISBN, Druh väzby, Prekladateľ, Debut, Autori

literatúra

                                                         

64

Ocenenia a súťaže

Zoznam ocenení a súťaží v oblasti slovenskej literatúry

Databáza obsahuje zoznam ocenení a súťaží v oblasti slovenskej literatúry.

Literárne informačné centrum

 

literatúra

                                                         

65

Inštitúcie v oblasti slovenskej literatúry

Zoznam inštitúcií v oblasti slovenskej literatúry

Databáza obsahuje zoznam inštitúcií v oblasti slovenskej literatúry.

Literárne informačné centrum

 

literatúra

                                                         

66

Časopisy o slovenskej literatúre

Zoznam časopisov o slovenskej literatúre

Databáza obsahuje zoznam časopisov zaoberajúcich sa slovenskou literatúrou, popis, vydania, články a informácie o distribúcii/predplatnom, predajné miesta.

Literárne informačné centrum

Názov, popis,ontakt, vydania, články a informácie o distribúcii/predplatnom, predajné miesta.

literatúra

                                                         

67

Dotácie a štipendiá LIC

Evidencia žiadateľov a posktytnutých dotácií/štipendií LIC

Dotácie a štipendiá LIC na:

Podpora umeleckého prekladu zo slovenčiny do iných jazykov (SCUP)

Podpora vydávania slovenských autorov v zahraničí (SLOLIA)

Podpora pôvodnej slovenskej literárnej tvorby

Literárne informačné centrum

 

literatúra, dotácia

                                                         

68

Bibiana - PODUJATIA

Archív podujatí

Archív podujatí je dostupný na stránkach Digitálnej zbieky Bibiany:  http://www.bibiana.sk/sk/archiv-podujati  

Bibiana

 

výtvarné diela

                                                         

69

Bibiana - OCENENIA

Archív ocenení

 

Bibiana

 

výtvarné diela, archív

                                                         

70

Bibiana - PUBLIKÁCIE

Archív publikácií

Archív publikácií, ktoré BIBIANA pravidelne vydáva. Publikácie sú dostupné vo formáte PDF, a to v kompletnej retrospektíve od prvého po posledný aktuálny ročník daného podujatia.

Bibiana

 

výtvarné diela, publikácie

                                                         

71

Bibiana - ILUSTRÁTORI

Album Ilustrátorov

Album prezentuje profily popredných slovenských výtvarných umelcov, ktorí výnimočnou mierou prispeli k vývoju a dobrému menu slovenskej knižnej ilustrácie pre deti a mládež. Výber podáva stručný pohľad na dielo klasikov i súčasných umelcov, ktorí získali ocenenia v súťažiach či iných podujatiach BIBIANY alebo Slovenskej sekcie IBBY.

Bibiana

 

výtvarné diela, ilustratori

                                                         

72

Bibiana - DIGITÁLNE ZBIERKY

Digitálne zbierky

http://www.bibiana.sk/sk/archiv-podujati/digitalne-zbierky

Bibiana

 

výtvarné diela

                                                         

73

Knižničný fond BIBIANY

Knižničný katalóg knižnice BIBIANY

Katalóg je budovaný v prostredí knižnično-informačného systému Virtua a je prístupný na portáli Slovenskej knižnice.

V on-line katalógu sú informácie o všetkých knihách nachádzajúcich sa vo fondoch Knižnice BIBIANY. Katalogizačné záznamy obsahujú aj viaceré doplnkové údaje, napr. o výtvarnej technike ilustrácií, o súvisiacich podujatiach a oceneniach (Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajšie knihy Slovenska, Čestná listina IBBY a iné).

Bibiana

 

výtvarné diela, knižnica

                                                         

74

Knižničný fond  Divadelného ústavu

Knižničný katalóg Clavius Divadelného ústavu

Clavius je on-line katalóg knižnice Divadelného ústavu v Bratislave. On-line katalóg Claviu je prístupný na adrese http://lib.theatre.sk/katalog/

Divadelný ústav

 

divadlo, knižnica

                                                         

75

INSCENÁCIE profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Elektronický archív (databáza) inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku

eTHEATRE.SK je informačná online databáza Divadelného ústavu, prístupná pre verejnosť z webstránky Divadelného ústavu. Predstavuje elektronický archív inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Divadelný ústav

 

divadlo

                                                         

76

INSCENÁCIE profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Elektronický archív (databáza) inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku

eTHEATRE.SK je informačná online databáza Divadelného ústavu, prístupná pre verejnosť z webstránky Divadelného ústavu. Predstavuje elektronický archív inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Divadelný ústav

 

divadlo

                                                         

77

INSCENÁCIE profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Elektronický archív (eTHEATRE.SK) inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Súbor INSCENÁCIE zachytáva základné údaje o všetkých inscenáciách profesionálnych divadiel, pôsobiacich na Slovensku od roku 1920, teda od založenia Slovenského národného divadla. Obsahuje dátum premiéry, súpis tvorcov aj obsadenia, prípadne fotografickú dokumentáciu a záznamy o ďalších súvisiacich dokumentoch

Divadelný ústav

 

divadlo

                                                         

78

OSOBNOSTI profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Elektronický archív (eTHEATRE.SK) inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Súbor OSOBNOSTI obsahuje mená všetkých divadelných tvorcov, ktorí sa podieľali na zrode a reprízovaní inscenácií. Osobnosť je identifikovaná základnými údajmi – dátumom a miestom narodenia, prípadne úmrtia, pohlavím, kultúrnou identitou a kvalifikátorom základnej a ďalších umeleckých profesií.

Divadelný ústav

 

divadlo

                                                         

79

Divadlá a inštitúcie profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Elektronický archív (eTHEATRE.SK) inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Súbor DIVADLÁ A INŠTITÚCIE zachytáva pôsobnosť profesionálnych slovenských divadiel dnes, vrátane ich predchodcov od roku 1920

Divadelný ústav

 

divadlo

                                                         

80

UDALOSTI A PODUJATIA profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Elektronický archív (eTHEATRE.SK) inscenačnej tvorby profesionálneho divadelníctva na Slovensku

Súbor UDALOSTI A PODUJATIA informuje o zájazdoch, hosťovaniach a festivaloch divadiel, inscenácií aj jednotlivcov

Divadelný ústav

 

divadlo

                                                         

81

Lúčnica - Diskografia

Zoznam diskografie Lúčnice

Diskografia tanečného súboru a speváckeho zboru

Lúčnica

 

ľudové umenie, hudba, tanec

                                                         

82

Lúčnica Tanečný súbor - členovia

Zoznam členov tanečného súboru Lúčnice

 

Lúčnica

 

ľudové umenie, hudba, tanec

                                                         

83

Lúčnica spevácky zbor - členovia

Zoznam členov speváckeho zboru Lúčnice

 

Lúčnica

 

ľudové umenie, hudba, spev

                                                         

84

Knižničný fond Múzea SNP

Knižničný katalóg Múzea SNP

Knižnica Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici je špeciálnou knižnicou v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z., § 11, ods. 1.  Knižnica je kultúrnym, knižnično-informačným a vzdelávacím pracoviskom Múzea SNP.

Múzeum SNP

 

múzeum, knižnica

                                                         

85

Fondy a zbierky Archívu Múzea SNP

Archív Múzea SNP

Archív Múzea SNP vlastí archiválie, obrazové zbierky – fotografie, negatívy, zbierka zvukových záznamov, písomné archívne dokumenty, zbierka spomienok, plagátov, letákov z obdobia rokov 1938 -1945 so zameraním na dokumentáciu protifašistického hnutia na Slovensku.

Múzeum SNP

 

múzeum, archív

                                                         

86

Zbierky a súbory archívnych dokumentov Múzea SNP

Archív Múzea SNP

Archív Múzea SNP vlastí archiválie, obrazové zbierky – fotografie, negatívy, zbierka zvukových záznamov, písomné archívne dokumenty, zbierka spomienok, plagátov, letákov z obdobia rokov 1938 -1945 so zameraním na dokumentáciu protifašistického hnutia na Slovensku.

Múzeum SNP

 

múzeum, archív

                                                         

87

Umelci - Divadlo Nová scéna

Zoznam umelcov Divadla Nová scéna

 

Divadlo Nová scéna

 

divadlo

                                                         

88

Riaditelia - Slovenská filharmónia

Zoznam riaditeľov Slovenskej filharmónie

www.filharmonia.sk/o-nas/riaditelia/

Slovenská filharmónia

Meno a Priezvisko, funkčné obdobie, funkcia.

13 záznamov

hudba

                                                         

89

Šéfdirigenti - Slovenská filharmónia

 

www.filharmonia.sk/o-nas/sefdirigenti/

Slovenská filharmónia

Meno a Priezvisko, obdobie, foto.

13 záznamov

hudba

                                                         

90

Koncertné sezóny - Slovenská filharmónia

Archív koncertných sezón

www.filharmonia.sk/o-nas/archiv-slovenskej-filharmonie/

Slovenská filharmónia

od Sezóna 2005/2006, zoznamy koncertných cyklov v sezóne s detailnými informáciami o jednotlivých koncertoch

hudba

                                                         

91

Audio-video záznamy z koncertov Slovenskej filharmónie

Online archív Slovenskej filharmónie

Od roku 2008 sú dostupné záznamy koncertov SF.  http://stream.filharmonia.sk/.

Slovenská filharmónia

od roku 2008 audiovizuálny záznam z vybraných  koncertov, realizovaných v Koncertnej sieni a Malej sále SF

hudba

mk1031

dopĺňané koncerty priebežne

1

mp4

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

92

Výstavy - SNG

Zoznam výstav SNG, aktuálne, stále expozície, archív výstav

 

Slovenská národná galéria

 

výtvarné diela

                                                         

93

Diela výtvarného umenia

Centrálny katalóg diel výtvarného umenia na Slovensku

SNG vedie centrálnu evidenciu o dielach výtvarného umenia v zbierkach galérií a múzeí na Slovensku. Dokumentačné karty diel, skatalogizované podľa Pravidiel katalogizácie umeleckých diel (SNG 1979), resp. podľa inovovanej metodiky (1990) sa sústreďovali na „kartách" v tzv. centrálnom katalógu SNG.

Slovenská národná galéria

aktuálne je v centrálnej evidencii zapísaných 182 554 záznamov o dielach výtvarného umenia v zbierkach galérií v SR.

výtvarné diela

                                                         

94

Diela výtvarného umenia On-line katalóg

webumenia.sk

On-line katalóg s informáciami a digitálnymi fotografiami výtvarných diel zo slovenských zbierkotvorných galérií

Slovenská národná galéria

od roku 2010 infografia, grafika, kresba, maliarstvo, sochárstvo, grafický dizajn, úžitkové umenie, iné médiá

výtvarné diela

mk1145

aktualizované priebežne

1

jpeg

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

95

Inventáre archívu - digitalizované

Inventáre archívu

Inventáre Archívu výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie v digitalizovanej podobe

Slovenská národná galéria

od roku 2011 Zoznam spracovaných fondov

výtvarné diela

mk1146

aktualizované priebežne

1

pdf

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

96

Periodíká  Knižnice SNG

Zoznam periodík dochádzajúcich do Knižnice SNG

Online katalóg -Knižnica Slovenskej národnej galérie v Bratislave

Slovenská národná galéria

od roku 2010 Knižnica Slovenskej národnej galérie v Bratislave - Online katalóg (24083)

výtvarné diela

mk1147

aktualizované priebežne

1

htm

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

97

Katalógy SNG

Evidencia naskenovaných katalógov SNG

Evidujú dokumenty získané do fondu do roku 2008

Slovenská národná galéria

od roku 2008 Umelci a umelkyne, Katalógy z výstav, Knihy

výtvarné diela

mk1148

aktualizované priebežne

1

htm, jpg

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

98

Slnečná fotosféra

Evidencia protokolov pozorovaní slnečnej fotosféry

Publikovanie pozorovaní slnečných škvŕn a Wolfovho relatívneho čísla

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

12 ks za rok Dátum a čas pozorovania, počet skupín škvŕn pre celý disk, celkový počet škvŕn pre celý disk, Wolfovo relatívne číslo  pre celý disk, počet skupín škvŕn pre centrálnu oblasť, celkový počet škvŕn pre centrálnu oblasť, Wolfovo relatívne číslo  pre centrálnu oblasť, Wolfovo relatívne číslo  pre severnú resp. južnú pologuľu, počet fakulových polí, kvalita pozorovania, autor pozorovania, poznámka

hvezdáreň

mk1061

aktualizované mesačne

2

xls

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

99

Denný Modifikovaný koronálny index

Evidencia - Denné hodnoty   Modifikovaného koronálneho indexu

Publikovanie denných hodnôt Modifikovaného koronálneho indexu, ktorý je určený z meraní UV žiarenia pomocou družíc Celias a Timed

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

1 ks za rok rok, poradové číslo dňa v roku, hodnota modifikovaného koronálneho indexu

hvezdáreň

mk1062

aktualizované priebežne

3

txt

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

100

Mesačný Modifikovaný koronálny index

Evidencia - Mesačné hodnoty Modifikovaného koronálneho indexu

Publikovanie hodnôt mesačných priemerov Modifikovaného koronálneho indexu, ktorý je určený z meraní UV žiarenia pomocou družíc Celias a Timed

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

1 ks za rok poradové číslo mesiaca v roku, hodnota mesačného priemeru modifikovaného koronálneho indexu

hvezdáreň

mk1063

aktualizované mesačne

3

txt

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

101

Denné hodnoty Modifikovaného homogénneho radu

Evidencia - Denné hodnoty Modifikovaného homogénneho radu

Publikovanie denných hodnôt Modifikovaného homogénneho radu intenzít slnečnej koróny, ktorý je určený z pozorovaní pomocou prístroja EIT na družici SOHO

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

1 ks za rok kód pôvodu údaju, rok, mesiac, deň, 72 hodnôt modifikovaného homogénneho radu intenzít slnečnej koróny po 5 stupňoch okolo limbu Slnka

hvezdáreň

mk1064

aktualizované priebežne

2

xls

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

102

Kresby slnečnej fotosféry

Archív kresieb slnečnej fotosféry

Publikovanie skenovaných kresieb slnečnej fotosféry, kde sú zaznamenané slnečné škvrny

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Max. 365 obrázkov za rok dátum a čas pozorovania, kvalita pozorovania, miesto pozorovania, pozorovateľ, počet skupín škvŕn pre celý disk, celkový počet škvŕn pre celý disk, Wolfovo relatívne číslo  pre celý disk, poradové číslo skupiny škvŕn, typ, počet škvŕn v skupine, poloha skupiny  škvŕn

hvezdáreň

mk1065

aktualizované priebežne

1

jpg

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

103

Obrázky z protuberančného koronografu

Archív obrázkov z protuberančného koronografu

Publikovanie digitálnych obrázkov snímaných pomocou protuberančného Lyottovho koronografu

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Max. 365 obrázkov za rok dátum a čas pozorovania, orientácia snímky podľa svetových strán

hvezdáreň

mk1066

aktualizované priebežne

1

jpg

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

104

Rádiometeory

Evidencia - Rádiometeory

Publikovanie počtov a časovej dĺžky ozvien signálu vzdialeného televízneho vysielača od stôp meteorov

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

2 ks za mesiac deň v mesiaci a počet ozvien od stôp meteorov, deň v mesiaci a časová dĺžka ozvien

hvezdáreň

mk1067

aktualizované mesačne

1

png

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

105

Sktrutkogram polôh planét Slnečnej sústavy

Evidencia - Sktrutkogram polôh planét Slnečnej sústavy

Publikovanie skrutkogramu polôh planét Slnečnej sústavy na aktuálny rok

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

1 ks za rok dátum, elongácia od Slnka

hvezdáreň

mk1068

aktualizované ročne

1

png

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

106

Zbierky  Slovenského múzea dizajnu

Evidencia múzejných zbierok SMD

múzeum  sa špecializuje na zbieranie, prezentáciu a výskum všetkých foriem dizajnu

Slovenské centrum dizajnu

 

múzeum, dizajn

mk1075

aktualizované priebežne

3

xls, unimarc

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

107

Knižničný fond Slovenského centra dizajnu

Knižničný katalóg SCD

www.library.sk/arl-scd/sk

Slovenské centrum dizajnu

 

múzeum, dizajn, knižnica

mk1072

aktualizované priebežne

3

unimarc

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

108

Knižničný fond Slovenského technického muzea

Zoznam titulov špecializovanej knižnice STM

Obsah špecializovaných knižníc múzeí

Slovenské technické múzeum

evidenčné číslo, názov, autor, anotácia, rok vydania, miesto uloženia,resp. Múzeum

múzeum, technika, knižnica

mk1080

aktualizované ročne

1

navrhujeme formát xls

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

109

Edičné tituly STM Slovenského technického muzea

Zoznam edičných titulov STM

Zverejnenie informácií o publikačnej činnosti

Slovenské technické múzeum

názov, autor, anotácia, vydavateľ, rok vydania, cena, poznámka

múzeum, technika, knižnica

mk1081

aktualizované ročne

1

navrhujem xls

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

110

Zbierkový fond Slovenského technického muzea

Evidencia múzejných zbierok STM

STM ako jediné múzeum technického zamerania na území SR dáva komplexný pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Spravuje bohatý zbierkový fond,  Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.

Slovenské technické múzeum

Múzeum zhromaždilo viac ako 33 000 kusov zbierkových predmetov

múzeum, technika, fond

                                                         

111

Odborne ošetrené múzejné zbierkové predmety

Evidencia odborne ošetrených múzejných zbierkových predmetov STM

Zverejňovanie informácií o výkone odborného ošetrovania zbierok

Slovenské technické múzeum

 Múzeum, prír. č., ev. č., názov, druh zbierkového predmetu (odbor), druh zásahu (ošetrovanie, konzervovanie, reštaurovanie), spôsob (dodávateľsky / vlastnými prostriedkami), financie

múzeum, technika, fond

mk1077

aktualizované ročne

1

navrhujeme formát xls

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

112

Vedeckovýskumné úlohy Slovenského technického muzea

Evidencia vedeckovýskumných úloh STM

Zverejňovanie informácií o vedeckovýskumnej činnosti, resp. riešených úlohách vedeckej povahy

Slovenské technické múzeum

názov, anotácia, riešiteľ / príp. múzeum, obdobie riešenia, oblasť, plánovaný výstup, reálny výstup, financie

múzeum, technika

mk1076

aktualizované ročne

1

v STM formát rtf (navrhujeme formát xls)

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

113

Výstavy Slovenského technického muzea

Evidencia vlastných výstav STM

Databáza výstupov vo forme výstav múzeí

Slovenské technické múzeum

Múzeum, názov, autori, anotácia, rok, poznámka (dostupná, putovná ai.), kontakt (gestor)

múzeum, technika, výstava

mk1079

aktualizované ročne

1

navrhujeme formát xls

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

114

Fond tradičnej ľudovej kultúry

Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

Obsahuje materiál získaný prostredníctvom projektu Identifikácia a inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry. Materiály pochádzajú z archívov súkromných i právnických osôb získaných vlastným výskumom Centra pre tradičnú ľudovú kultúru a prostredníctvom externých spolupracovníkov v rokoch 2008 – 2017

SĽUK, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

 

tanec

                                                         

115

Reprezentatívne  nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Reprezentatívny zoznam je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík.

SĽUK, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

9 prvkov, textový údaj, videozáznam Text a videozáznam

kultúrne dedičstvo

mk1089

aktualizované priebežne v závislosti na vyhlasovaní nových zapísaných prvkov

3

html

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

116

Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom - elektronická encyklopédia

Tematicky orientovaná elektronická encyklopédia.

SĽUK, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

1813 hesiel, cca 1430 ilustrácií (foto, audio, video, text) Heslo v textovej podobe, v mnohých prípadoch doplnené ilustráciou (foto, audio, video)

ľudové umenie

mk1086

od roku 2011, uzavretý údaj, aktualizácia cca v 5 ročnom intervale

3

html

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

117

Folklórne kolektívy a výrobcovia ľudovoumeleckých výrobkov - Kontakty

Adresár tradičnej ľudovej kutúry

Kontakty na folklórne kolektívy a výrobcov ľudovoumeleckých výrobkov. Adresár je bezplatná služba a jej cieľom je uľahčiť komunikáciu medzi propagátormi tradičnej ľudovej kultúry a záujemcami o jej podoby.

SĽUK, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rozsah je závislý na záujme používateľov, aktuálny stav : 571 kolektívov, 350 výrobcov Informácia v štruktúre:kolektívy: názov, adresa, kontaktná osoba, kontaktné údaje,výrobcovia: materiál, stručná charakteristika výrobkov, meno, adresa, kontaktné údaje

ľudové umenie

mk1088

aktualizované priebežne

3

html

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

118

Podujatia v oblasti tradičnej ľudovej kutúry

Termínovník podujatí voblasti tradičnej ľudovej kutúry

Prehľad podujatí s tematikou tradičnej ľudovej kultúry. Chápaný ako služba pre usporiadateľov podujatí. Postavené na dobrovoľnosti.

SĽUK, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rozsah je závislý na záujme používateľov, aktuálny stav pre rok 2015: 96 podujatí Informácia v štruktúre: názov podujatia, stručná charakteristika, dátum, miesto, kontaktné údaje na usporiadateľa, resp. poskytovateľa ďalších informácií.

ľudové umenie

mk1087

aktualizované priebežne

3

html

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

119

Program SND

Programová evidencia SND

Aktuálna ponuka programu SND

Slovenské národné divadlo

 

divadlo

                                                         

120

Výstavy SND

Zoznam výstav SND

Aktuálna ponuka výstav SND

Slovenské národné divadlo

 

divadlo

                                                         

121

Ročenky SND

Archív ročeniek SND

Archív ročeniek SND

Slovenské národné divadlo

 

divadlo

                                                         

122

Programové plagáty SND

Archív programových plagátov SND

Archív programových plagátov SND

Slovenské národné divadlo

 

divadlo

                                                         

123

Zbierky SNM

Centrálna evidencia múzejných zbierok SNM

SNM spravuje najrozsiahlejší zbierkový fond v Slovenskej republike. V súčasnosti ide o takmer 4 mil. zbierkových predmetov spoločenskovedného aj prírodovedného zamerania.

Slovenské národné múzeum

4 mil. zbierkových predmetov

múzeum

                                                         

124

Múzeá SNM

Zoznam múzeií SNM

Múzeá ktoré patria pod SNM

Slovenské národné múzeum

24 múzeií a 6 samostatných múzejných objektov

múzeum

                                                         

125

Dirigenti

a orchester ŠFK

Zoznam členov orchestra ŠFK

Zoznam členov orchestra ŠFK pre aktuálnu koncertnú sezonu. Orchester Štátnej filharmónie Košice tvorí viac než 80 profesionálnych hudobníkov, ktorí koncertujú nielen doma, ale aj v zahraničí

Štátna filharmónia Košice

 

hudba

                                                         

126

Nahrávky ŠFK

Zoznam nahrávok ŠFK

Zoznam podľa skladateľov + Zoznam podľa CD titulov

Štátna filharmónia Košice

SKLADATEĽ / Skladby, Číslo CD, Dirigent / sólista

hudba

                                                         

127

Koncerty ŠFK

História koncertov - archív

Zoznam koncerov ŠFK, kategorizovaný podľa podujatí, s popisnými dátami

Štátna filharmónia Košice

 

hudba

                                                         

128

Fotogaléria

Fotogaléria - archív

Archívna fotogaléria vybraných koncertov ŠFK

Štátna filharmónia Košice

 

hudba

                                                         

129

Bulletiny

Bulletiny - archív

Archív  vybraných Bulletinov koncertov ŠFK

Štátna filharmónia Košice

 

hudba

                                                         

130

Repertoár ŠO

Zoznam predstavení repertoáru ŠO

Zoznam predstavení aktuálneho repertoáru ŠO

Zoznam pripravovaných predstavení ŠO

Zoznam predstavení v archíve ŠO

Štátna opera

 

divadlo,opera

                                                         

131

Umelecký súbor ŠO

Evidencia členov súboru ŠO

Evidencia členov súboru ŠO obsahuje: Dramaturgička,

Dirigenti, Umelecký šéf opery, Sólisti, Zbor, Korepetítori, Orchester, Balet, Asistent réžie, Hosťujúci umelci

Štátna opera

 

divadlo,opera

                                                         

132

Repertoár ŠD Košice

Zoznam predstavení aktuálneho repertoáru ŠO

Zoznam predstavení aktuálneho repertoáru ŠDK,

Archív premiér

Štátne divadlo Košice

Názov, Popis, Premiéra, Dĺžka predstavenia, Miesto predstavenia, Realizačný tím, Osoby a obsadenie, Galéria, video,

divadlo

                                                         

133

Umelecký súbor ŠD Košice

Evidencia členov umeleckého súboru ŠDK

Evidencia členov súboru ŠDK obsahuje:

Činohra: Vedenie, Herci, Inšpícia, Šepkárky;

Opera: Vedenie, Sólisti, Inšpícia, Šepkárky;

Balet: Vedenie, Produkčný, Tajomník, Sólisti, Zbor, Korepetítor, Baletní majstri, Tanečný pedagóg, Inšpícia, Šepkárky; Masér

Štátne divadlo Košice

 

divadlo

                                                         

134

Koncerty ŠKO Žilina

Zoznam koncertov ŠKOZ podľa sezón

ŠKOZ vznikol roku 1974 ako jediný orchester "mozartovského typu" na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí.

Štátny komorný orchester Žilina

Sezóna, Názov, Popis, Termín, vstupné, Miesto koncertu, program a obsadenie

hudba

                                                         

135

Dirigenti a členovia orchestra ŠKO Žilina

Evidencia dirigentov a členov orchestra ŠKOZ

Orchester má 34 členov, prevažne absolventov hudobných akadémií v Bratislave, Prahe, Brne a Konzervatória v Žiline.

Štátny komorný orchester Žilina

34 členov; Meno, Priezvisko, Popis, Pozícia, Foto

hudba

                                                         

136

Slovenská tvorba v podaní ŠKO Žilina

Evidencia diel slovenskej tvorby v podaní ŠKO Žilina

Slovenská tvorba v podaní ŠKO Žilina,

www.skozilina.sk/slovenska-tvorba/

Štátny komorný orchester Žilina

Spolu: 336 diel, z toho 164 v svetovej premiére a 21 v slovenskej premiére.

Každé dielo je uvedené nasledovne: autor a názov diela, uvedenie diela na Slovensku - roky uvedenia (celkový počet uvedení); Zahraničné uvedenia – štát, roky uvedenia (celkový počet uvedení v jednotlivých štátoch)

hudba

                                                         

137

Komorné súbory ŠKO Žilina

Zoznam komorných súborov ŠKO Žilina

Komorné súbory ŠKO Žilina: Archi di Slovakia, Suchoňovo kvinteto, Klavírne trio ŠKO Žilina, Žilinské dychové trio, Happy Strings Quartet, Adventure Strings

Štátny komorný orchester Žilina

Spolu: 6 súborov, neštruktúrované dáta: Názov, Popis, členovia, foto.

Pri "Adventure Strings" len link na web

hudba

                                                         

138

Diskografia ŠKO Žilina

Evidencia diskografie ŠKO Žilina

Diskografia ŠKO Žilina

http://www.skozilina.sk/diskografia/

Štátny komorný orchester Žilina

 

hudba

                                                         

139

Repertoár TD Ifjú Szivek

Zoznam predstavení aktuálneho repertoáru TD Ifjú Szivek

 

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

 

divadlo

                                                         

140

Umelecký kolektív TD Ifjú Szivek

Evidencia členov umeleckého kolektívu TD Ifjú Szivek

 

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

 

divadlo

                                                         

141

Národná bibliografia

Databáza KIS3G

Katalogizačné a bibliografické spracovanie dokumentov slovenskej proveniencie a dokumentov slovacikálneho charakteru od najstarších čias po súčasnosť,

KIS3G: Knižnično-informačný systém tretej generácie) je projekt štátneho informačného systému. Združuje subjekty, ktoré sa dobrovoľne rozhodli používať integrovaný knižnično-informačný systém Virtua.

Slovenská národná knižnica

4,4 mil. BIB záznamov Bibliografické záznamy o fyzických dokumentoch vo fondoch SNK a participujúcich knižníc, Menné, vecné a geografické autority, MDT na úrovni autorít, Konspekt na úrovni autorít

knižnica

mk1058

aktualizované priebežne

3

MARC 21

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

142

Historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy (Ústredná evidencia)

Ústredná evidencia historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov (HKD a HKF)

Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach § 22 písm. 1) Historický knižničný dokument a historický knižničný fond sa zapisuje do ústrednej evidencie. Písm. 2)

Slovenská národná knižnica

od roku 2015  metadáta ku knižným jednotkám pôvodom z historických knižných fondov SNK

knižnica

mk1046

dopĺňané priebežne

3

 MARC 21

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

143

Obchodne nedostupné diela (Národná bibliografia)

Zoznam obchodne nedostupných diel (Národná bibliografia)

 Obchodne nedostupné dielo je vydané slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis a noviny, ak jeho rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva, Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. § 12

Slovenská národná knižnica

od roku 2014 názov titulu, autor, vydavateľ, miesto a rok vydania, poradie vydania, číslo ISBN

knižnica

mk1056

aktualizované priebežne

2

xls

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

144

Osirelé diela (Národná bibliografia)

Databáza osirelých diel (Národná bibliografia)

Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme alebo audiovizuálne dielo, ktoré je uložené u osoby podľa § 51 ods. 1 a ktorého autora nemožno dôsledným vyhľadávaním určiť alebo nájsť napriek tomu, že bol určený. Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. § 10

Slovenská národná knižnica

od roku 2014 názov titulu, číslo ISBN

knižnica

mk1057

aktualizované priebežne

2

xls

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

145

Evidencia vydavateľov ktorých publikácie dostali pridelené ISBN alebo ISMN

Databáza vydavateľov nahlásených publikácií pre registráciu ISBN a ISMN

Databáza vzniká na základe  žiadostí vydavateľov na pridelenie čísla ISBN a ISMN na vydávané tituly. Databázu vedie Národná agentúra ISBN a ISMN v SR ktorou je Slovenská národná knižnica v Martine

Slovenská národná knižnica

od roku 1989 názov a adresa vydavateľa, mailové, telefonické kontakty

knižnica

mk1044

aktualizované priebežne

2

databáza v systéme ISIS

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

146

Neperiodické publikácie (knihy) s prideleným ISBN

Databáza ohlásených knižných titulov

Národná agentúra ISMN (International Standard Book Number) pre medzinárodné štandardné číslovanie kníh je v SNK v Martine. Systém ISBN sa začal v Slovenskej republike používať v roku 1989. Prideľovanie ISBN ustanovuje § 8 zákona č. 212/1997 Z. z.

Slovenská národná knižnica  

od roku 1989 akvizičný katalogizačný záznam o ohlásenom titule

knižnica

mk1045

aktualizované priebežne

2

databáza v systéme ISIS

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

147

Hudobniny s prideleným ISMN

Databáza ohlásených hudobnín titulov

Národná agentúra ISMN (International Standard Music Numbering) pre medzinárodné štandardné číslovanie hudobnín je v SNKi v Martine. Systém ISBN sa začal v Slovenskej republike používať v roku 2008. Prideľovanie  ISMN ustanovuje § 8 zákona č. 212/1997 Z. z.

Slovenská národná knižnica  

Fond SNK ponúka v súčasnosti s viac ako piatimi miliónmi dokumentov široké spektrum študijného materiálu v oblastiach veda o vede, metodológia vied, teória kultúry, teória umenia, umenie všeobecne, knihovníctvo a informatika, bibliografia, bibliografická veda, muzeológia, biografistika, archívnictvo, filologické vedy, slavistika, literárna veda, dejiny literatúry, literárna kritika, teória literatúry, antropológia, etnografia, folklór, ľudová slovesnosť, divadlo, film, filozofia a náboženstvo, história, genealógia, heraldika, hudba, jazykoveda, písomníctvo, medicína, psychológia, výchova a vzdelávanie.

knižnica

                                                         

148

Fondy a zbierky  Literárneho archívu SNK

Inventár fondov a zbierok Literárneho archívu SNK

Literárny archív je špecializovaný verejný archív a jedno z oddelení Slovenskej národnej knižnice. Poslaním Literárneho archívu je získavať, evidovať, spracovávať, ochraňovať a sprístupňovať archívne dokumenty osobností slovenskej kultúry, najmä literatúry a hudby.

Slovenská národná knižnica  

http://www.snk.sk/sk/zbierky-a-zdroje/zbierky-literarneho-archivu-snk/inventare-fondov-a-zbierok.html

knižnica

                                                         

149

Zbierkový fond Literárneho múzea

Generálny katalóg Literárneho múzea

Literárne múzeum (LM) buduje múzejný zbierkový fond so vzťahom k dejinám slovenskej literatúry, písomníctva, knižnej kultúry a grafiky. Záznamy všetkých zbierok sú zjednotené v generálnom katalógu LM.

 

Slovenská národná knižnica  

Zbierkový fond tvoria skupiny: textové (krásne a múzejné knihy, časopisy, plagáty, faksimile), výtvarné (ilustrácie, obrazy, drobné kresby, plastiky, exlibrisy, umelecký textil, scénografiky), vecné (nábytok, osobné predmety spisovateľov a významných predstaviteľov slovenskej kultúry), fonické (záznamy rozhlasových a súkromných rozhovorov s významnými osobnosťami slovenskej kultúry, audio interpretácie literárnych diel a hudobné zbierky),     audiovizuálne (hrané a dokumentárne filmy a audiovizuálne záznamy na rozličných nosičoch).

múzeum, fond

                                                         

150

Knižničné zbierky SNK - digitálna knižnica

Katalóg digitálnej knižnice SNK - DIKDA katalóg

Fond SNK ponúka  široké spektrum študijného materiálu v oblastiach veda o vede, metodológia vied, teória kultúry, teória umenia, umenie všeobecne, knihovníctvo a informatika, bibliografia, bibliografická veda, muzeológia, biografistika, archívnictvo, filologické vedy, slavistika, literárna veda, dejiny literatúry, literárna kritika, teória literatúry, antropológia, etnografia, folklór, ľudová slovesnosť, divadlo, film, filozofia a náboženstvo, história, genealógia, heraldika, hudba, jazykoveda, písomníctvo, medicína, psychológia, výchova a vzdelávanie.

Slovenská národná knižnica  

v súčasnosti s viac ako piatimi miliónmi dokumentov

knižnica

                                                         

151

Knižničné zbierky SNK -zbierky na mikrofilme

Katalóg knižnice SNK - DIKDA katalóg

V SNK možno v podobe mikrofilmových záznamov skúmať nasledujúce zbierky z fondov SNK: www.snk.sk/sk/zbierky-a-zdroje/kniznicne-zbierky/zbierky-snk-na-mikrofilme.html

Slovenská národná knižnica  

 

knižnica

                                                         

152

Katalógy a zbieky slovenských knižníc

Zoznam Knižničných katalógov dostupných cez portál SNK

Prostredníctvom "portál ku katalógom a zbierkam SK knižníc" je možné pristupovať ku  katalogovým/zbierkovým záznamom SK knižníc

Slovenská národná knižnica  

Online katalóg SNK

DIKDA katalóg - Katalóg digitálnej knižnice SNK

Súborný katalóg Slovenská knižnica (KIS3G)

Súborný katalóg periodík

Súborný katalóg monografií (KIS3G)

Katalóg obchodne nedostupných diel

Katalóg starých tlačí

Súborný katalóg KIS MaSK

Katalógy regionálnych, vedeckých a akademických knižníc

Katalógy zahraničných knižníc

knižnica

                                                         

153

Licencované elektronické informačné zdroje (EIZ) 

Zoznam licencovaných EIZ

Licencované databázy alebo licencované elektronické informačné zdroje (EIZ) sú bibliografické databázy alebo databázy plných textov (článkov, kníh, referenčných materiálov, encyklopédií a pod. od renomovaných svetových vydavateľov a producentov) prístupné registrovaným používateľom knižnice na základe licenčných zmlúv a poplatkov.

Slovenská národná knižnica  

od roku 2006 Názov zdroja, link na zdroj, meno producenta, vedný odbor a bližšia charakteristika

knižnica

mk1052

aktualizované priebežne

3

html

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

154

Voľne prístupné elektronické informačné zdroje (EIZ)

Zoznam voľne prístupných EIZ

Prehľad databáz elektronických informačných zdrojov (EIZ) s voľným prístupom, v ktorých môže používateľ bez prihlásenia vyhľadávať v bibliografických údajoch prípadne priamo prehliadať plné texty dokumentov. Pri každej databáze uvádzame aj stručnú charakteristiku a priamy odkaz pre vstup do databázy. Tento prehľad voľne prístupných EIZ neustále dopĺňame o nové databázy.

Slovenská národná knižnica  

od roku 2006 Názov databázy, meno vydavateľa, vedný odbor a bližšia charakteristika

knižnica

mk1053

aktualizované priebežne

3

html

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

155

Ostatné elektronické informačné zdroje (EIZ) 

Zoznam ostatných EIZ

Zverejňovanie zoznamu ostatných EIZ

Slovenská národná knižnica

od roku 2006 Názov databázy, meno vydavateľa, vedný odbor a bližšia charakteristika

knižnica

mk1055

aktualizované priebežne

3

html

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

156

Knižnice, ktoré poskytujú prístup k EIZ na základe Národnej licencie EIZ

Zoznam knižníc Národnej licencie EIZ

Knižnice, ktoré poskytujú prístup k EIZ na základe Národnej licencie EIZ

Slovenská národná knižnica

od roku 2006 Názov knižnice prelinkovaný s jej domovskou stránkou

knižnica

mk1051

aktualizované priebežne

3

html

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

157

Knižnice Slovenskej republiky

Adresár knižníc SR

Aktuálny adresár knižníc spracovaný podľa štatistického formulára KULT (MK SR) 10-01 o knižnici za rok

Slovenská národná knižnica

od roku 2013 – 2409 údajov názov knižnice, typ knižnice, adresa, okres, kraj, štatutárny zástupca, kontaktné údaje knižnice

knižnica

mk1043

aktualizované priebežne

2

xls

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

158

Knižničný fond Štátnej vedeckej knižnice Banská Bystrica

Knižničný katalóg ŠVKBB

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice v  Banskej Bystrici, ktorá bola založená v roku 1926. Jej prvým knihovníkom bol Karol Kiszely, bývalý profesor gymnázia a známy orientalista, ktorý bol členom domácich i  zahraničných vedeckých spoločností.

Štátna vedecká knižnica Košice

Stav knižničného fondu k31. 12. 2018: 1.733.909

www.svkbb.eu/statna-vedecka-kniznica-v-banskej-bystrici/katalogy/

knižnica

                                                         

159

Knižničné záznamy dokumentov z online katalógu

Online katalóg ŠVK

Knižničné záznamy dokumentov z online katalógu

Štátna vedecká knižnica Košice

databáza 460000 záznamov

knižnica

mk1117

xml?

2

   

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

160

Katalógové lístky ŠVK

Menný lístkový katalóg ŠVK

Katalógové lístky po digitalizácii

Štátna vedecká knižnica Košice

obrázky 1151311 obrázkov

knižnica

mk1119

csv

1

   

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

161

Elektronické informačné zdroje ŠVK

EIZ katalóg ŠVK

Prístup do elektronických informačných zdrojov (EIZ)

Štátna vedecká knižnica Košice

 

knižnica

        

30.11.2020

                                                

162

Staré tlače a voľne dostupné dokumenty

Digitalizované staré tlače a voľne dostupné dokumenty

Digitalizované staré tlače a voľne dostupné dokumenty

Štátna vedecká knižnica Košice

obrázky 215000 obrázkov

knižnica

mk1118

csv

1

   

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

163

Dokumenty z online katalógu starých tlači

Knižničné záznamy dokumentov z online katalógu starých tlači

Knižničné záznamy dokumentov z online katalógu starých tlači

Štátna vedecká knižnica Košice

databáza 10802 záznamov

knižnica

mk1120

xml?

2

   

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

164

Obrazový materiál zo starých tlačí v databáze historického fondu

Obrazový materiál zo starých tlačí v databáze historického fondu

Obrazový materiál zo starých tlačí v databáze historického fondu

Štátna vedecká knižnica Košice

obrázky 1000 obrázkov

knižnica

mk1122

csv

2

   

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

165

Dokumenty z online katalógu bibliografie

Knižničné záznamy dokumentov z online katalógu bibliografie

Bibliografické záznamy z periodickej a zborníkovej tlače vychádzajúcej na Slovensku i v zahraničí.

Štátna vedecká knižnica Košice

databáza 115300  záznamov

knižnica

mk1121

xml?

2

   

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

166

Výstavy ŠVK

Zoznam výstav ŠVK

 

Štátna vedecká knižnica Košice

 

knižnica

                                                         

167

Knižničný fond ŠVK v Prešove

Online katalóg knižničných dokumentov (OPAC) ŠVK v Prešove

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove

 

knižnica

                                                         

168

Knižničný fond ŠVK v Prešove - ročné datasety prírastkov a úbytkov

Online katalóg knižničných dokumentov (OPAC) ŠVK v Prešove

k Online katalógu sú dostupné aj ročné datasety prírastkov a úbytkov

Štátna vedecká knižnica v Prešove

 

knižnica

                                                         

169

Pamäť mesta Banská Bystrica

Retrospektívna bibliografická databáza Pamäť mesta Banská Bystrica

Výberová regionálna retrospektívna bibliografická databáza Pamäť mesta Banská Bystrica je darom Štátnej vedeckej knižnice mestu Banská Bystrica a jeho obyvateľom a zároveň holdom bohatým dejinám mesta.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

16 000 záznamov Vydanie publikácie, autor, titul, názov, uverejnené v, vydavateľ, kľúčový výraz

knižnica

mk1111

Rok 2005, aktualizované ročne

3

html/ xml

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

170

Podujatia Štátnej vedeckej knižnice Banská Bystrica

Zoznam podujatí ŠVKBB

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

 

knižnica

                                                         

171

Knižničný fond SKN

Knižničný katalóg SKN

Knižničný katalóg SKN je online dostupný na: https://chamo.kis3g.sk

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

 

knižnica

                                                         

172

Zvukové kníhy a časopisy

Zoznam zvukových kníh a časopisov MP3 - Digitálna knižnica SKN

knižnica ponúka pre nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutých používateľov možnosť počúvať zvukové knihy a časopisy z webovej stránky knižnice.

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

V súčasnosti (1. 1. 2019) je sprístupnených vyše 6 670 zvukových kníh a časopisov vo formáte MP3.

knižnica

                                                         

173

Digitalizované gramofónové platne

Zoznam gramofónových platní - Digitálna fonotéka SKN

SKN sprístupnila  gramofónové platne, na s nahrávkami vážnej, populárnej, ľudovej hudby, nahrávky hovoreného slova či rozprávky.

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

5 265 digitalizovaných gramofónových platní, na ktorých je vyše 45 000 nahrávok

knižnica

                                                         

174

Knihy Daisy

Zoznam digitalizovaných kníh na CD

Pre záujemcov ponúka SKN výpožičky titulov spracovaných vo formátoch  DAISY I. alebo II (knihy na CD )  

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

 

knižnica

                                                         

175

Braillovsé dokumenty

Katalóg braillových dokumentov SKN

Knižničný katalóg SKN je online dostupný na: https://chamo.kis3g.sk

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

od roku 2014 miesto uloženia, dátum vydania, prírastkové číslo, signatúra, autor, názov, miesto vydania, vydavateľ, ISBN

knižnica

mk1036

ročne

3

csv

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

176

Zvukové dokumenty

Katalóg zvukových dokumentov SKN

Knižničný katalóg SKpN MH v Levoči je online dostupný na: https://chamo.kis3g.sk

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

od roku 2014 miesto uloženia, dátum vydania, prírastkové číslo, signatúra, autor, názov, miesto vydania, vydavateľ, ISBN

knižnica

mk1037

ročne

3

csv

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

177

Periodiká vydávané SKN

Zoznam časopisov kalendárov

Prehľad vydávaných periodík

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

od roku 2014 názov periodika, stručná charakteristika, ISSN, evidenčné číslo, ročník, periodicita, forma vydania

knižnica

mk1038

ročne

3

csv

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

178

Knižnice, s pracoviskom pre zdravotne postihnutých čitateľov

Zoznam knižníc, v ktorých má Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zriadené pracoviská pre zdravotne postihnutých čitateľov

Prehľad knižníc, v ktorých má Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zriadené pracoviská pre zdravotne postihnutých čitateľov

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

od roku 2014 názov knižnice, adresa, kontakt

knižnica

mk1039

ročne

3

csv

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020

                                                

179

Knižničný fond UKB

Online katalóg kUKB

katalóg Univerzitnej knižnice v Bratislave v systéme Virtua. Elektronické katalógy:

Elektronický katalóg UKB - OPAC (Online Public Access Catalogue); Menný katalóg generálny – naskenovaný lístkový katalóg; Menný katalóg periodík – naskenovaný lístkový katalóg

Univerzitná knižnica v Bratislave

Koncom roka 2013 fond UKB obsahoval v súhrne 2,65 mil. knižničných jednotiek. Obsahovú a typologickú skladbu knižničného fondu vytvárajú tieto zložky

knižnica

                                                         

180

Periodické publikácie s prideleným ISSN seriálu

Národný register  ISSN

Národná agentúra ISSN (International Standard Serials Number) pre medzinárodné štandardné číslovanie  seriálov je v  Univerzitnej knižnici v Bratislave od r. 1997. Prideľovanie ISSN ustanovuje § 8 zákona č. 212/1997 Z. z.

Univerzitná knižnica v Bratislave

  od roku 1997 kľúčový názov, číslo ISSN, ISSN-L, vydavateľské údaje, ID záznamu, klasifikátor MDT

knižnica

mk1129

aktualizované priebežne

3

   MARC, MARCXML

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

30.11.2020