Dataset č.10 - Register adries - geografická reprezentácia ulíc - cestné úseky

Tento dataset obsahuje geografickú reprezentáciu ulíc (cestné úseky) pre všetky obce SR.

Zoznam dátových zdrojov

Dátové zdroje: Cestné úseky - stav k DD.MM.RRRR

Dáta cestných úsekov sa budú zverejňovať opakovane v pravidelných intervaloch. Pri každom zverejnení vznikne jeden ZIP archív, ktorý obsahuje XML súbory s cestnými úsekmi pre všetky obce SR.

XML dáta sú získané z referenčného Registra Adries (služba RA_Streets) a bez zmien zverejnené.

Geografické reprezentácie niektorých ulíc môžu chýbať (obsah datasetu plne zodpovedá obsahu referenčného Registra Adries).

Periodicita vytvárania nových dátových zdrojov

Aktuálne dáta budú zverejňované raz týždennne, t.j. raz týždenne vznikne nový dátový zdroj s aktuálnymi dátami.

Cestné úseky budú zverejňované raz týždenne obsahovo komplete bez ohľadu na to, či nastali v registri nejaké zmeny.

Dátový zdroj: Schéma pre XML dáta

Tento dátový zdroj bude obsahovať XML schému pre XML dáta získavané službou RA_Streets. Pôjde o nepozmenenú XML schému servisu RA_Streets (súbor RA_Streets.xsd).

Táto schéma je platná pre XML dáta, ktoré sú zabalené v zverejnených ZIP archívoch.

Táto schéma bude súčasťou datasetu, aby dáta vedeli používatelia datasetu korektne interpretovať a spracovať.