Dataset č.4 - Register adries - Register obcí

V tomto dokumente je popísaná schéma dátových zdrojov (tabuliek) tohto datasetu. 

Dátový zdroj - Obce - zmenové a konsolidované dáta

Stĺpce tabuľky:

Názov stĺpca

Dátový typ

Popis

_id

int

technický identifikátor riadku vygenerovaný automaticky v MODe.

changeId

long

identifikátor zmeny

changedAt

timestamp

dátum a čas vykonania zmeny

databaseOperation

enumerácia "ChangeType"

vykonaná databázová operácia

objectId

long

identifikátor objektu

versionId

long

identifikátor verzie záznamu

createdReason

enumerácia "CreatedReason"

dôvod vytvorenia záznamu

validFrom

timestamp

dátum a čas platnosti začiatku platnosti záznamu

validTo

timestamp

dátum a čas platnosti konca platnosti záznamu

effectiveDate

date

dátum účinnosti

codelistCode

string

Identifikátor číselníka Obcí. Vždy CL000025.

municipalityCode

string

údaj o obci, obvykle zodpovedá kódu v číselníku CL000025

municipalityName

string

názov obce

countyIdentifier

long

identifikátor (County/objectId) nadradeného okresu

status

enumerácia „MunicipalityStatus“

štatút obce

cityIdentifier

long

identifikátor (Municipality/objectId) nadradeného mesta pre mestskú časť;
položka je vyplnená ak je status == MESTSKA_CAST

modified_timestamp

timestamp

dátum nahratia tohto záznamu do MOD

Poznámka: Všetky položky okrem modified_timestamp a _id sú prebraté z výstupu volania servisu RA_Changes_v20. Položky _id a modified_timestamp sa vygenerujú automaticky pri vkladaní do MOD.