Dataset č.9 - Register adries - Register bytov

V tomto dokumente je popísaná schéma dátových zdrojov (tabuliek) tohto datasetu.

Dátový zdroj - Byty - zmenové a konsolidované dáta

Stĺpce tabuľky:

Názov stĺpca Dátový typ Popis

_id

int

technický identifikátor riadku vygenerovaný automaticky v MODe.

changeId

long

identifikátor zmeny

changedAt

timestamp

dátum a čas vykonania zmeny

databaseOperation

enumerácia "ChangeType"

vykonaná databázová operácia

objectId

long

identifikátor objektu

versionId

long

identifikátor verzie záznamu

createdReason

enumerácia "CreatedReason"

dôvod vytvorenia záznamu

validFrom

timestamp

dátum a čas platnosti začiatku platnosti záznamu

validTo

timestamp

dátum a čas platnosti konca platnosti záznamu

effectiveDate

date

dátum účinnosti

unitNumber

string

číslo bytu

floor

long

podlažie

buildingNumberIdentifier

long

identifikátor vchodu (orientačného čísla)

modified_timestamp

timestamp

dátum nahratia tohto záznamu do MOD

Poznámka: Všetky položky okrem modified_timestamp a _id sú prebraté z výstupu volania servisu RA_Changes_v20. Položky _id a modified_timestamp sa vygenerujú automaticky pri vkladaní do MOD.