Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR). Štatutárnym orgánom SSC je generálny riaditeľ, ktorý zastupuje SSC navonok, riadi jej činnosť, koná v jej mene vo všetkých veciach a je za jej výsledky hospodárenia zodpovedný ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Odborné činnosti SSC sú nasledovné: investičná príprava a výstavba ciest I. triedy, správa a údržba ciest I. triedy, centrálna technická evidencia ciest, určovanie trás pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov, hospodárenie s vozovkami, váženie vozidiel, hospodárenie s mostami, dopravné inžinierstvo, sčítanie dopravy, bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a technické predpisy rezortu dopravy, prevádzka centrálneho dispečingu dopravnej spravodajskej služby.

Medzinárodné aktivity SSC: SSC je od svojho vzniku členom Svetovej cestnej asociácie (World Road Association – WRA/PIARC), Medzinárodnej cestnej federácie (International Road Federation – IRF) a ďalších medzinárodných inštitúcií.