5 nájdených datasetov

 • Zoznam národných projektov OPII XML CSV

  Národný projekt je individuálny projekt investičného alebo neinvestičného charakteru s vopred vymedzeným predmetom projektu, ktorý realizuje vopred určený subjekt vzhľadom na...
 • Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV

  Čerpanie je suma za schválené súhrnné žiadosti o platbu znížené o nezrovnalosti (úroveň certifikačného orgánu) zo zdrojov EÚ.
 • Zoznam schválených ŽO NFP OPII CSV

  Žiadosť o poskytnutie NFP - dokument, pozostávajúci z formulára žiadosti a povinných príloh, ktorým žiadateľ o NFP žiada o poskytnutie NFP, a na základe ktorého RO prijme...
 • Zoznam členov Monitorovacieho výboru OPII XML CSV

  Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. V pôsobnosti výboru...
 • Zoznam projektov financovaných z CEF XML CSV

  Nástroj na prepájanie Európy (anglický názov Connecting Europe Facility) predstavuje komunitárny program Európskej Únie, ktorý umožňuje financovať prípravu a realizáciu...