Register oprávnených osôb

Podľa § 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi môže poskytovať odborné poradenstvo v predbežnom prerokovaní a vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti o vydanie povolenia alebo žiadosti o zmenu povolenia len oprávnená osoba, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť preukazuje oprávnená osoba osvedčením, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe overenia odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 1 vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z. z. Register napĺňa a za správnosť údajov zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Áno
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 8 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id02ef9ea0-2b1d-4697-98ec-2faf68aa80e0
Správca maintainer7FD57FAC-2A2B-4E95-B8DF-948972AF89F6
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position1
Resource Group Id resource_group_id5ba2342c-9968-42bd-a38c-670161b68c95
Id revízií revision_id0e1f4631-6f12-4b3b-8f74-843c3886d120
Stav stateactive
Status statuspublic
transformed1
Platnosť validityperm_valid