Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno

Zriadenie organizácie

 Rozhodnutím  Ministerstva  zdravotníctva  Slovenskej  republiky  č. 07137-8/2003-HH zo  dňa 22.12.2003 podľa § 23 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľa štátnych zdravotníckych zariadení a štátnych zdravotných ústavov zrušil minister dňom 31.12.2003  Štátny zdravotný ústav so sídlom v Komárne.

Práva a povinnosti zamestnancov ŠZÚ so sídlom v Komárne ako aj hmotný a nehmotný majetok evidovaný k 31.12.2003 prešli v plnom rozsahu dňom 1.1.2004 na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne bol zriadený k 1.1.2004 zákonom č. 578/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou pre okres Komárno.

Postavenie, úlohy, práva a povinnosti RÚVZ sú s účinnosťou od 1.9.2007 upravené zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právne postavenie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva SR hlavný hygienik.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti úradu je zabezpečovanie výkonov spojených s ochranou zdravia v odbore hygieny životného prostredia, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, preventívneho pracovného lekárstva, epidemiológie, výchovy k zdraviu v rozsahu, ktorý vymedzuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.