Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

V oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia sa činnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zameriava na plnenie úloh, vyplývajúcich z platných koncepcií odborov epidemiológie, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, hygieny životného prostredia a zdravia, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, ochrany zdravia pred žiarením, mikrobiológie životného prostredia, biológie životného prostredia a výchovy k zdraviu, ako aj zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je špecializovaným pracoviskom, tvorcom zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia a nositeľom vývojových trendov v oblasti verejného zdravotníctva v SR, ktoré sú v súlade s trendmi EÚ.

ÚVZ SR riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu.

ÚVZ SR metodicky a odborne riadi s celoslovenskou pôsobnosťou 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.