1 nájdený dataset

  • Register odborne spôsobilých osôb XML

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na...