Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica

Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Predmetom činnosti RÚVZ je zabezpečovanie špecializovaných výkonov spojených s podporou, ochranou a rozvojom verejného zdravia v odbore hygieny životného prostredia a zdravia, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, epidemiológie, ochrany zdravia pred žiarením, lekárskej mikrobiológie, chemických analýz, výchovy ku zdraviu a zdravotníckej informatiky a bioštatistiky. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.