Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.