2 datasets found

  • Zoznam členov Monitorovacieho výboru OPII CSV xml, xls XML

    Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. V pôsobnosti výboru...
  • Zoznam národných projektov OPII XML CSV

    Národný projekt je individuálny projekt investičného alebo neinvestičného charakteru s vopred vymedzeným predmetom projektu, ktorý realizuje vopred určený subjekt vzhľadom na...