5 datasets found

Organizations: Ministerstvo dopravy a výstavby SR Tags: opii

 • Zoznam schválených ŽoNFP OPII CSV

  Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci OP Integrovaná infraštruktúra.
 • Vývoj certifikovaného čerpania v rámci OPII CSV

  Čerpanie z OP Integrovaná infraštruktúra je suma za schválené súhrnné žiadosti o platbu znížené o nezrovnalosti (úroveň certifikačného orgánu) zo zdrojov EÚ.
 • Zoznam národných projektov OPII CSV

  Národný projekt je individuálny projekt investičného alebo neinvestičného charakteru s vopred vymedzeným predmetom projektu, ktorý realizuje vopred určený subjekt vzhľadom na...
 • Zoznam veľkých projektov OPII CSV XML

  Veľký projekt je projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie (Európske štrukturálne a investičné fondy) definovaný v čl. 100 všeobecného nariadenia (Nariadenie EP a Rady...
 • Zoznam členov Monitorovacieho výboru OPII CSV xml, xls XML

  Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020. V pôsobnosti výboru...
You can also access this registry using the API (see API Docs).