Register odbornej spôsobilosti osôb na prácu s ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zriaďuje podľa § 15 ods. 3 zákona číslo 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 13, 2018
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id idc09d48f6-554b-447c-ba33-a9b03621c795
Maintainer maintainer64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idb15870d3-0fe7-437f-807f-7a357a440548
Revision Id revision_id3629c460-b5b7-4ae2-abc1-02ef3f36b43f
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid