Register odborne spôsobilých osôb na ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zriaďuje podľa § 15 ods. 3 zákona číslo 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti .

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified July 12, 2019
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created11 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id29cf8530-1e1a-49d0-a314-d10f16832f63
Maintainer maintainer64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idcbf1437f-908e-4f8d-8905-a346abae7a6d
Revision Id revision_idb42713df-4152-452a-b9bb-c52a8cf424aa
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid