Register odborne spôsobilých osôb na ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zriaďuje podľa § 15 ods. 3 zákona číslo 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti .

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified July 12, 2019
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id253f308a-74b6-41d8-badd-5a2f3495646f
Maintainer maintainer64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
Periodicity periodicityirregularly
Position position1
Resource Group Id resource_group_idcbf1437f-908e-4f8d-8905-a346abae7a6d
Revision Id revision_id2f38e920-bc51-4c4b-9069-8909f704bf03
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid