Register oprávnených osôb

Podľa § 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi môže poskytovať odborné poradenstvo v predbežnom prerokovaní a vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti o vydanie povolenia alebo žiadosti o zmenu povolenia len oprávnená osoba, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť preukazuje oprávnená osoba osvedčením, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe overenia odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 1 vyhlášky MŽP SR č. 11/2016 Z. z. Register napĺňa a za správnosť údajov zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 7, 2019
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created7 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id02ef9ea0-2b1d-4697-98ec-2faf68aa80e0
Maintainer maintainer7FD57FAC-2A2B-4E95-B8DF-948972AF89F6
Periodicity periodicityirregularly
Position position1
Resource Group Id resource_group_id5ba2342c-9968-42bd-a38c-670161b68c95
Revision Id revision_id0e1f4631-6f12-4b3b-8f74-843c3886d120
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid