Register odborne spôsobilých osôb na ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified July 29, 2017
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id6efc7459-111a-4404-8211-aee4709feee5
Maintainer maintainer385D0492-87EF-4255-8C93-16B7E321207F
Periodicity periodicityquarterly
Resource Group Id resource_group_id4d8c1363-cb86-4c27-b9a3-9ef92361bb5d
Revision Id revision_id95eb5419-de9a-4453-bbd7-9c4967e99f32
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid