Register odborne spôsobilých osôb na ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zákon číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti .

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified July 29, 2017
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id ide10083e0-ff5e-463e-9134-134c26824476
Maintainer maintainer385D0492-87EF-4255-8C93-16B7E321207F
Periodicity periodicityquarterly
Resource Group Id resource_group_id3a7aac30-55e5-49c6-a696-e1735315aa20
Revision Id revision_idcdc68f08-01fd-4afe-afe5-c7ee482a412b
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid