Register odborne spôsobilých osôb na nákup, ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified July 29, 2017
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id1ecc7e54-feea-4648-977b-f1d72bbd7542
Maintainer maintainer385D0492-87EF-4255-8C93-16B7E321207F
Periodicity periodicityquarterly
Resource Group Id resource_group_idaf262690-a8e5-4089-9e82-8f6b42db162f
Revision Id revision_id3690918c-6065-4a2b-9e42-1a94e4265a42
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid