Názvy premenných

From the dataset abstract

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Source: HC24 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, miesta pracoviska, pohlavia, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, odvetvia ekonomickej činnosti, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 14, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id68e647fd-7941-4bec-ba7b-1215b16869c9
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_idcd5feb28-6cb2-4d53-88dc-074bf09f931a
Revision Id revision_id95ec9888-4eee-4248-859e-b478164261a5
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid