Register odborne spôsobilých osôb na ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zriaďuje podľa zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti .

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 13, 2018
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 5 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id id8d91d548-5f1f-48c7-a8cb-49dae9e868e0
Last Modified last_modifiedover 5 years ago
Maintainer maintainer64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id9c96a15f-7c3d-4776-bb15-4c666cd57299
Revision Id revision_id722f2a2b-2b5c-4e10-95b4-9435c5f7168e
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid