Dataset č.5 - Register adries - Register častí obcí

V tomto dokumente je popísaná schéma jednotlivých dátových zdrojov (tabuliek) tohto datasetu.

Dátový zdroj - Časti obcí - zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden zmenový záznam districtChange, ktorý prišiel v zmenovej dávke cez RA_Changes_v20.

Stĺpce tabuľky: 

Názov stĺpca

Dátový typ

Popis

changeId

long

identifikátor zmeny

changedAt

timestamp

dátum a čas vykonania zmeny

databaseOperation

enumerácia "ChangeType"

vykonaná databázová operácia

objectId

long

identifikátor objektu

versionId

long

identifikátor verzie záznamu

createdReason

enumerácia "CreatedReason"

dôvod vytvorenia záznamu

validFrom

timestamp

dátum a čas platnosti začiatku platnosti záznamu (hraničný dátum platnosti od 1.1.1000 má hodnotu NULL)

validTo

timestamp

dátum a čas platnosti konca platnosti záznamu (hraničný dátum platnosti do 31.12.3000 má hodnotu NULL)

effectiveDate

date

dátum účinnosti

uniqueNumbering

boolean

atribút pre jedinečné číslovanie budov v časti obce:
true = jedinečné číslovanie
false = bez jedinečného číslovania

codelistCode

string

Identifikátor číselníka Častí obcí. Vždy CL010141.

districtCode

long

údaj o časti obce, obvykle zodpovedá kódu v číselníku CL010141

ame

string

časť názov obce

municipalityIdentifier

long

identifikátor (Municipality/objectId) nadradenej obce

modified_timestamp

timestamp

dátum nahratia tohto záznamu do MOD

_id

int

technický identifikátor riadku vygenerovaný automaticky v MODe.

Poznámka: Všetky položky okrem modified_timestamp a _id sú prebraté z výstupu volania servisu RA_Changes_v20. Položky _id a modified_timestamp sa vygenerujú automaticky pri vkladaní do MOD.

Dátový zdroj - Časti obcí - konsolidované dáta

Stĺpce tabuľky:

Názov stĺpca

Dátový typ

Popis

changedAt

timestamp

dátum a čas vykonania zmeny

objectId

long

identifikátor objektu

versionId

long

identifikátor verzie záznamu

validFrom

timestamp

dátum a čas platnosti začiatku platnosti záznamu (hraničný dátum platnosti od 1.1.1000 má hodnotu NULL)

validTo

timestamp

dátum a čas platnosti konca platnosti záznamu (hraničný dátum platnosti do 31.12.3000 má hodnotu NULL)

effectiveDate

date

dátum účinnosti

uniqueNumbering

boolean

atribút pre jedinečné číslovanie budov v časti obce:
true = jedinečné číslovanie
false = bez jedinečného číslovania

codelistCode

string

Identifikátor číselníka Častí obcí. Vždy CL010141.

districtCode

long

údaj o časti obce, obvykle zodpovedá kódu v číselníku CL010141

ame

string

časť názov obce

municipalityIdentifier

long

identifikátor (Municipality/objectId) nadradenej obce

_id

int

technický identifikátor riadku vygenerovaný automaticky v MODe.