ID datasetu

Názov datasetu

Popis datasetu

Zodpovednosť

Periodicita aktualizácie

Kvalita dát

Ekonomický potenciál

Formát

Rozsah údajov

Obsahuje osobné údaje

Anonymizácia

Prekážka zverejnenia

URL

Predpokladaný dátum zverejnenia

 

mk0100

Zoznam cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkvi a/alebo náboženskej spolocnosti

Evidencia cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností  podľa § 19 Zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v z

MK SR

2007, aktualizované priebežne

1

 

kniha, pdf, xls

2 903 právnických osôb, počet nahratých záznamov 390(185 kB) názov subjektu, sídlo/obec, ulica a číslo, PSČ, označenie štatutárneho orgánu, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť do ktorej daný subjekt patrí, dátum zaevidovania, dátum vyradenia z evidencie

ano

nie

zverejnené

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-f9.html

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/evidencia-cirkevnych-pravnickych-osob-1a0.html

  

mk0101

Zoznam žiadateľov o dotácie MK SR

Poskytovanie dotácií MK SR na podporu rozvoja kultúry podľa Zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

MK SR

od roku 2006, aktualizované priebežne

2

 

databáza

za roky 2006 - 2014, ročne cca 8000 žiadostí o dotácie       (100 MB)   číslo programu a podprogramu, žiadateľ, adresa IČO, číslo žiadosti, názov projektu, podprogram, požadovaná dotácia,, schválená dotácia    

ano

nie

zverejnené roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

https://data.gov.sk/organization/285b795d-faba-49b6-96da-e3150fbf84a6

  

mk0102

Telefónny zoznam vedúcich zamestnancov MK SR

Telefónny zoznam vedúcich zamestnancov MK SR

MK SR

aktualizované priebežne

3

 

html

útvar, meno, priezvisko, funkcia, telefón, fax, e.mailový kontakt

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk0103

Zoznam organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR  

Evidencia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

MK SR

aktualizované priebežne

3

 

html

29 objektov Názov,  sídlo/obec, ulica a číslo, PSČ, IČO, štatutárny orgán, kontaktné údaje, webové sdílo organizácie  

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk0106

Zoznam kontraktov uzatvorených medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Evidencia kontraktov, ktoré uzatvára MK SR s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR (uznesenie vlády SR č. 1370/2002 k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami)

MK SR

aktualizácia 1x ročne

3

 

html

od roku 2006, 29 objektov  číslo kontraktu, názov organizácie, kontrakt v pdf formáte

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk0107

Zoznam Aktuálnych ročných komponentov výročných správ MK SR  

Evidencia aktuálnych ročných komponentov výročných správ MK SR (uznesenie vlády  SR  č. 689/2002 k návrhu opatrení pre vypracovanie výročných správ a verejných odpočtov jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy)

MK SR

aktualizácia 1x ročne

3

 

html

od roku 2010, 1 objekt

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk0108

Zoznam výročných správ rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Evidencia výročných správ organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR (uznesenie vlády  SR  č. 1189/2001 k správe o skúsenostiach s výročnými správami a verejnými odpočtami  RO a PO v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy)

MK SR

aktualizácia 1x ročne

3

 

html

od roku 2000, 29 objektov  Názov organizácie,  výročná správa v pdf formáte, termíny a miesta konania verejných odpočtov

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk0109

Zoznam knižníc Slovenskej republiky

Evidencia knižníc Slovenskej republiky podľa § 22 Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znen

MK SR

 aktualizované priebežne

1

 

xls, pdf

4 840 objektov (4 MB) ev. číslo, názov, mesto, ulica, PSČ, IČO, telefón, fax, email, www, hospodárska forma, štatutár. orgán (meno, funkcia),  zodpov. zamestnanec/knihovník, názov organizácie, ktorej je knižnica súčasťou, zriaďovateľ, typ knižnice, internet pre potreby knižnic

ano

nie

zverejnené

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/kniznicny-system/kniznice-156.html

  

mk0110

Register múzeí a galérií Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry SR vedie Register múzeí a galérií Slovenskej republiky podľa § 5 Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

MK SR

aktualizované priebežne

1

 

rtf, pdf

1 GB reg. číslo, názov, mesto, ulica, číslo, PSČ, telefón, fax, email, www, IČO, zriaďovateľ/zakladateľ, názov právnickej osoby,  ktorej je múzeum/galéria organizačným útvarom, dátum registrácie, zameranie, špecializácia

ano

nie

zverejnene

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-a-galerie/register-muzei-a-galerii-sr-ef.html

  

mk0111

Zoznam právnických osôb, oprávnených vykonávať archeologický výskum

Evidencia, ktorú vedie  MK SR na základe Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  

MK SR

aktualizované priebežne

1

 

pdf

46 kB názov, adresa, webové sídlo organizácie,  kontakt

ano

nie

zverejnené

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html

  

mk0112

Zoznamy držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu

Evidencia, ktorú vedie  MK SR na základe Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  

MK SR

aktualizované priebežne

1

 

pdf

1,3 GB titul, meno, priezvisko, adresa, kontakt

ano

nie

zverejnené

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html

  

mk0113

Zoznam poberateľov povinných výtlačkov

Evidencia poberateľov povinných výtlačkov podľa Zákona č.2012/1997 Z.z.

MK SR

príloha v zákone

2

 

xls

druh a určená právnická osoba (názov, adresa), počet povinných výtlačkov

  

zverejnené

http://www.culture.gov.sk/adresar-poberatelov-povinnych-vytlackov-f6.html

  

mk0114

Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckého výkonu

Evidencia slovenských zvukových záznamov umeleckého výkonu podľa § 3a zákona č. 103/2014 Z. z.

MK SR

aktualizované priebežne

3

 

html

evidenčné číslo slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, údaje o evidovanom slovenskom zvukovom zázname umeleckého výkonu podľa žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu a deň zápisu do zoznamu slovenských zvukových záznamov

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk0115

Zoznam periodickej tlače

Evidencia periodickej tlače podľa Zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z. 

MK SR

aktualizované priebežne

3

 

html

evidenčné číslo, názov periodickej tlače, názov regionálneho alebo jazykového vydania, dátum začiatku vydávania, územný rozsah, jazyk vydávania, periodicita, obsahové zameranie, vydavateľ, podiely vydavateľa, štruktúra vlastníckych vzťahov, zmena údajov

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk0116

Zoznam organizácií vykonávajúce kolektívnu správu práv

Evidencia organizácií, ktorým bolo udelené oprávnenie na výkon správy práv podľa § 80 autorského zákona.

MK SR

aktualizované priebežne

3

 

html

názov, sídlo organizácie kolektívnej správy a vymedzenie kolektívne spravovaných práv a predmetu týchto práv, alebo ak ide o diela, vymedzenie ich druhu

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk0117

Zoznam profesionálnych divadiel a profesionálnych hudobných inštitúcií

Evidencia divadiel a evidencia hudobných inštitúcií podľa § 8 Zákona č.103/2014 o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 230/2014 o rozsahu vybraných informác

MK SR

aktualizované priebežne

2

 

xls

100 kB názov, sídlo, právna forma, IČO, štatutárny orgán, názov zriaďovateľa alebo zakladateľa,

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk0118

Návrh záverečného účtu kapitoly MK SR

Zverejňovanie na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodeinformácií)

MK SR

aktualizácia 1x ročne

3

 

html

od roku 2002, 1 objekt Návrh záverečného účtu v pdf formáte, obal, obsah. Materiál - správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly, tabuľková časť, prílohy

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk0118

Zoznam využívaného otvoreného softvéru v rezorte kultúry

Zoznam využívaného otvoreného softvéru v organizáciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenske republiky

MK SR

aktualizácia 1x ročne

3

 

csv, xhtml

   

zverejnené

https://data.gov.sk/organization/285b795d-faba-49b6-96da-e3150fbf84a6

  

mk0120

Zoznam nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok

Evidencia nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

aktualizácia 1x za 3 roky

3

 

csv

   

zverejnené

https://data.gov.sk/organization/285b795d-faba-49b6-96da-e3150fbf84a6

  

mk1004

Osobnosti slovenskej hudby (skladatelia, koncertní umelci, teoretici)

Dokumentácia hudobnej kultúry

Hudobné centrum

aktualizované priebežne

2

 

MySQL databáza

3 200 kB Meno,  priezvisko, nar. - umrtie, zaradenie (kategoria), bio

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1005

Hudobné telesá a súbory

Dokumentácia hudobnej kultúry

Hudobné centrum

aktualizované priebežne

2

 

MySQL databáza

400  kB Názov, podnázov, kategória, rok vzniku, rok zániku, URL na web súboru

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1006

Projekty Hudobného centra

Aktivity Hudobného centra

Hudobné centrum

aktualizované priebežne

2

 

MySQL databáza

150 kB Názov, anotácia

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1007

Katalóg publikácií HC

Publikačná činnosť HC

Hudobné centrum

aktualizované priebežne

2

 

MySQL databáza

350  kB Názov titulu, autor, kategória (noty, kniha), rok vydania, ISBN, anotácia

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1008

Katalóg CD HC

Publikačná činnosť HC

Hudobné centrum

aktualizované priebežne

2

 

MySQL databáza

150  kB Názov titulu, autor, rok vydania, ean, anotácia

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1009

Hudobné udalosti na Slovensku

Dokumentácia hudobnej kultúry

Hudobné centrum

aktualizované priebežne

2

 

MySQL databáza

3 000 kB Názov, typ, žáner, rok, ročník, dátum, mesto, URL na web podujatia

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1019

Výročné správy

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Múzeum SNP   Banská Bystrica

aktualizované ročne

1

 

pdf

podrobná správa o činnosti organizácie

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1023

Zoznam postupových súťaží a prehliadok vyhlásených Národným osvetovým centrom

zverejňovanie zoznamu súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti, ktoré vyhlasuje Národné osvetové centrum v danom roku

NOC

aktualizované priebežne

1

 

 pdf

názov súťažnej prehliadky, podnázov, poradové číslo

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1024

Divadelný  adresár amatérskych súborov

zverejňovanie zoznamu  amatérskych divadelných kolektívov

NOC

aktualizované priebežne

3

 

html

názov, rok vzniku, kontaktné údaje, zaradenie súboru, kontaktná osoba a jej adresa, dátum zmeny údajov

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1025

Databáza mladých autorov

zverejňovanie zoznamu začínajúcich autorov v rámci projektu Mladá slovenská literatúra

NOC

aktualizované priebežne

1

 

 pdf

meno, priezvisko, rok narodenia, mesto

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1026

Zoznam publikácií vydaných Národným osvetovým centrom

zverejňovanie informácii o vydávaných publikáciach, odborných materiáloch Národného osvetového centra

NOC

aktualizované priebežne

3

 

html

Oblasť, rok, názov, autor, vydavateľ, ISBN, počet strán

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1027

Výkazy Kult štátneho štatistického zisťovania – 16 sumárnych výkazov

zverejňovanie výsledkov štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

NOC

každoročné zverejnenie výsledkov štatistického zisťovania za predchádzajúci rok v termíne do konca júna

1

 

pdf

každý výkaz Kult za príslušnú parciálnu oblasť kultúry obsahuje špecifické údaje usporiadané do modulov

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1028

Zoznamy spravodajských jednotiek štátneho štatistického zisťovania – 16 zoznamov

zverejňovanie zoznamov spravodajských jednotiek  štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

NOC

každoročné zverejnenie zoznamu spravodajských jednotiek štatistického zisťovania za predchádzajúci rok v termíne do konca júna

1

 

pdf

názov spravodajskej jednotky, sídlo, poznámka/typ činnosti v sledovanom roku, iné špecifické údaje o parciálnej oblasti kultúry

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1031

audio-video záznamy z koncertov Slovenskej filharmónie

sprístupňovanie hudby širokej verejnosti (nepovinné)

slovenská filharmónia, medená 3, 816 01 bratislava

dopĺňané koncerty priebežne

1

 

mp4

od roku 2009 audiovizuálny záznam z vybraných  koncertov, realizovaných v Koncertnej sieni a Malej sále SF

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1036

Prírastkový zoznam braillovských dokumentov za rok 2014, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Prírastkový zoznam vydaných kníh v Braillovom písme v príslušnom roku

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

ročne

3

 

csv

od roku 2014 miesto uloženia, dátum vydania, prírastkové číslo, signatúra, autor, názov, miesto vydania, vydavateľ, ISBN

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1037

Prírastkový zoznam zvukových dokumentov za rok 2014, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Prírastkový zoznam vydaných kníh vo zvukovom vyhotovení za príslušný rok

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

ročne

3

 

csv

od roku 2014 miesto uloženia, dátum vydania, prírastkové číslo, signatúra, autor, názov, miesto vydania, vydavateľ, ISBN

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1038

Periodiká vydávané Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Prehľad vydávaných periodík

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

ročne

3

 

csv

od roku 2014 názov periodika, stručná charakteristika, ISSN, evidenčné číslo, ročník, periodicita, forma vydania

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1039

Zoznam knižníc, v ktorých má Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zriadené pracoviská pre zdravotne postihnutých čitateľov

Prehľad knižníc, v ktorých má Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči zriadené pracoviská pre zdravotne postihnutých čitateľov

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

ročne

3

 

csv

od roku 2014 názov knižnice, adresa, kontakt

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1043

Adresár knižníc SR

Aktuálny adresár knižníc spracovaný podľa štatistického formulára KULT (MK SR) 10-01 o knižnici za rok

Slovenská národná knižnica

aktualizované priebežne

2

 

xls

od roku 2013 – 2409 údajov názov knižnice, typ knižnice, adresa, okres, kraj, štatutárny zástupca, kontaktné údaje knižnice

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1044

Adresár vydavateľov Národnej agentúry ISBN a ISMN

Budovanie adresára na základe ich žiadostí o pridelenie čísla ISBN a ISMN na vydávané tituly

SNK – Národná agentúra ISBN a ISMN v SR

aktualizované priebežne

2

 

databáza v systéme ISIS

od roku 1989 názov a adresa vydavateľa, mailové, telefonické kontakty

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1045

Databáza ohlásených titulov

Databáza kníh nahlásených vydavateľmi do Národnej agentúry ISBN na základe Zákona NRSR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, ktorý definuje SNK ako národnú agentúru pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov.

SNK – Národná agentúra ISBN a ISMN v SR

aktualizované priebežne

2

 

databáza v systéme ISIS

od roku 1989 akvizičný katalogizačný záznam o ohlásenom titule

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1046

Databáza BIBZ historických dokumentoch (zatiaľ lokálne databázy)

Zverejnenie na základe  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach

Slovenská národná knižnica

dopĺňané priebežne

3

 

 MARC 21

od roku 2015  metadáta ku knižným jednotkám pôvodom z historických knižných fondov SNK

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1047

TOP 100 výpožičiek (Služby)

TOP 100 výpožičiek v rámci knižníc zapojených do projektu KIS3G – využívajúcich systém KIS Virtua (autori, tituly, slovenskí autori)

Slovenská národná knižnica

aktualizované ročne

2

 

xls

od roku 2007 autor, názov titulu, počet výpožičiek

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1048

Adresár metodičiek pre spracovanie štatistiky KULT (MK SR) 10-01 o knižnici

Aktuálny adresár metodikov knižníc na spracovanie štatistického formulára KULT (MK SR) 10-01 o knižnici za rok

Slovenská národná knižnica

aktualizované priebežne

2

 

xls

od roku 2013 – 44 údajov kontaktné údaje na metodika knižnice

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1049

Novinky

Zverejňovanie noviniek o EIZ

Slovenská národná knižnica

aktualizované priebežne

3

 

html

od roku 2007 Novinky o elektronických informačných zdrojoch – obsah, vyhľadávanie, nové zdroje, trendy a pod.

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1050

Štatistiky

Zverejňovanie štatistík o vyhľadávaní EIZ v rámci národnej licencie EIZ

Slovenská národná knižnica

aktualizované priebežne

1

 

xls, pdf

od roku 2006 Štatistiky vyhľadávaní, loginov, stiahnutých plných textov vo formáte PDF, html, prezretých abstraktov, podľa databáz a inštitúcií

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1051

Zoznam knižníc NL

Zverejnený zoznam knižníc zapojených do NL EIZ

Slovenská národná knižnica

aktualizované priebežne

3

 

html

od roku 2006 Názov knižnice prelinkovaný s jej domovskou stránkou

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1052

Zoznam licencovaných EIZ

Zverejnenie zoznamu licencovaných elektronických informačných zdrojov prístupných vďaka SNK

Slovenská národná knižnica

aktualizované priebežne

3

 

html

od roku 2006 Názov zdroja, link na zdroj, meno producenta, vedný odbor a bližšia charakteristika

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1053

Zoznam voľne prístupných EIZ

Zverejnenie zoznamu voľne prístupných tzv. Open Source EIZ

Slovenská národná knižnica

aktualizované priebežne

3

 

html

od roku 2006 Názov databázy, meno vydavateľa, vedný odbor a bližšia charakteristika

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1054

Štatistiky

Zverejňovanie štatistík o vyhľadávaní EIZ v rámci projektu Informácie pre inovácie

Slovenská národná knižnica

aktualizované priebežne

1

 

xls, pdf

od roku 2015 štatistiky vyhľadávaní v EIZ

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1055

Zoznam ostatných EIZ

Zverejňovanie zoznamu ostatných EIZ

Slovenská národná knižnica

aktualizované priebežne

3

 

html

od roku 2006 Názov databázy, meno vydavateľa, vedný odbor a bližšia charakteristika

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1056

Zoznam obchodne nedostupných diel (Národná bibliografia)

Zoznam slovesných diel v písomnej forme (monografie a periodiká), ktoré sú síce chránené autorským právom, ale už viac nie sú dostupné v tradičných obchodných kanáloch a sú v FPI

Slovenská národná knižnica

aktualizované priebežne

2

 

xls

od roku 2014 názov titulu, autor, vydavateľ, miesto a rok vydania, poradie vydania, číslo ISBN

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1057

Databáza osirelých diel (Národná bibliografia)

Zoznam slovenských diel, kt. boli prvýkrát vydané alebo odvysielané v členskom štáte EÚ, ktorých autorov nemožno určiť, alebo, ak boli určení, nemožno ich nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu a sú uložené v zbierkach vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií alebo v zákonnom depozitári. Zákon č. 283/2014 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov

Slovenská národná knižnica

aktualizované priebežne

2

 

xls

od roku 2014 názov titulu, číslo ISBN

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1058

Databáza KIS3G

Katalogizačné a bibliografické spracovanie dokumentov slovenskej proveniencie a dokumentov slovacikálneho charakteru od najstarších čias po súčasnosť

SNK, Národná bibliografia SNK v súčinnosti s e-Strategia SNK

aktualizované priebežne

3

 

MARC 21

4,4 mil. BIB záznamov Bibliografické záznamy o fyzických dokumentoch vo fondoch SNK a participujúcich knižníc, Menné, vecné a geografické autority, MDT na úrovni autorít, Konspekt na úrovni autorít

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1061

Protokoly pozorovaní slnečnej fotosféry

Publikovanie pozorovaní slnečných škvŕn a Wolfovho relatívneho čísla

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

aktualizované mesačne

2

 

xls

12 ks za rok Dátum a čas pozorovania, počet skupín škvŕn pre celý disk, celkový počet škvŕn pre celý disk, Wolfovo relatívne číslo  pre celý disk, počet skupín škvŕn pre centrálnu oblasť, celkový počet škvŕn pre centrálnu oblasť, Wolfovo relatívne číslo  pre centrálnu oblasť, Wolfovo relatívne číslo  pre severnú resp. južnú pologuľu, počet fakulových polí, kvalita pozorovania, autor pozorovania, poznámka

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1062

Denné hodnoty Modifikovaného koronálneho indexu

Publikovanie denných hodnôt Modifikovaného koronálneho indexu, ktorý je určený z meraní UV žiarenia pomocou družíc Celias a Timed

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

aktualizované priebežne

3

 

txt

1 ks za rok rok, poradové číslo dňa v roku, hodnota modifikovaného koronálneho indexu

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1063

Mesačné hodnoty Modifikovaného koronálneho indexu

Publikovanie hodnôt mesačných priemerov Modifikovaného koronálneho indexu, ktorý je určený z meraní UV žiarenia pomocou družíc Celias a Timed

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

aktualizované mesačne

3

 

txt

1 ks za rok poradové číslo mesiaca v roku, hodnota mesačného priemeru modifikovaného koronálneho indexu

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1064

Denné hodnoty Modifikovaného homogénneho radu

Publikovanie denných hodnôt Modifikovaného homogénneho radu intenzít slnečnej koróny, ktorý je určený z pozorovaní pomocou prístroja EIT na družici SOHO

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

aktualizované priebežne

2

 

xls

1 ks za rok kód pôvodu údaju, rok, mesiac, deň, 72 hodnôt modifikovaného homogénneho radu intenzít slnečnej koróny po 5 stupňoch okolo limbu Slnka

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1065

Archív kresieb slnečnej fotosféry

Publikovanie skenovaných kresieb slnečnej fotosféry, kde sú zaznamenané slnečné škvrny

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

aktualizované priebežne

1

 

jpg

Max. 365 obrázkov za rok dátum a čas pozorovania, kvalita pozorovania, miesto pozorovania, pozorovateľ, počet skupín škvŕn pre celý disk, celkový počet škvŕn pre celý disk, Wolfovo relatívne číslo  pre celý disk, poradové číslo skupiny škvŕn, typ, počet škvŕn v skupine, poloha skupiny  škvŕn

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1066

Archív obrázkov z protuberančného koronografu

Publikovanie digitálnych obrázkov snímaných pomocou protuberančného Lyottovho koronografu

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

aktualizované priebežne

1

 

jpg

Max. 365 obrázkov za rok dátum a čas pozorovania, orientácia snímky podľa svetových strán

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1067

Rádiometeory

Publikovanie počtov a časovej dĺžky ozvien signálu vzdialeného televízneho vysielača od stôp meteorov

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

aktualizované mesačne

1

 

png

2 ks za mesiac deň v mesiaci a počet ozvien od stôp meteorov, deň v mesiaci a časová dĺžka ozvien

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1068

Sktrutkogram polôh planét Slnečnej sústavy

Publikovanie skrutkogramu polôh planét Slnečnej sústavy na aktuálny rok

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

aktualizované ročne

1

 

png

1 ks za rok dátum, elongácia od Slnka

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1071

Informácie súvisiace s verejným obstarávaním

Zverejňovanie informácií na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenské centrum dizajnu

aktualizované priebežne

2

 

xls

2009

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1072

Prírastkový zoznam

Prírastkový zoznam kníh a časopisov

Slovenské centrum dizajnu

aktualizované priebežne

3

 

unimarc

2004

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1073

Zmluvy

Autorské honoráre

Slovenské centrum dizajnu

aktualizované priebežne

2

 

xls

2009

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1074

Dokumentácia činností

Dokumentácia činností a aktivít organizácie

Slovenské centrum dizajnu

aktualizované priebežne

3

 

unimarc

2004

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1075

Múzejný informačný systém

Evidencia múzejných zbierok

Slovenské centrum dizajnu

aktualizované priebežne

3

 

xls, unimarc

2004

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1076

Evidencia vedeckovýskumných úloh

Zverejňovanie informácií o vedeckovýskumnej činnosti, resp. riešených úlohách vedeckej povahy

Slovenské technické múzeum t. č. neprevádzkované centrálne (info v elektronických výročných správach AMSI – prevádzkovateľ SNM)

aktualizované ročne

1

 

v STM formát rtf (navrhujeme formát xls)

názov, anotácia, riešiteľ / príp. múzeum, obdobie riešenia, oblasť, plánovaný výstup, reálny výstup, financie

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1077

Evidencia odborne ošetrených múzejných zbierkových predmetov

Zverejňovanie informácií o výkone odborného ošetrovania zbierok

Slovenské technické múzeum

aktualizované ročne

1

 

navrhujeme formát xls

 Múzeum, prír. č., ev. č., názov, druh zbierkového predmetu (odbor), druh zásahu (ošetrovanie, konzervovanie, reštaurovanie), spôsob (dodávateľsky / vlastnými prostriedkami), financie

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1079

Evidencia vlastných výstav

Databáza výstupov vo forme výstav múzeí

Slovenské technické múzeum  (info v elektronických výročných správach AMSIS – prevádzkovateľ SNM)

aktualizované ročne

1

 

navrhujeme formát xls

Múzeum, názov, autori, anotácia, rok, poznámka (dostupná, putovná ai.), kontakt (gestor)

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1080

Zoznam titulov špecializovanej knižnice

Obsah špecializovaných knižníc múzeí

Slovenské technické múzeum

aktualizované ročne

1

 

navrhujeme formát xls

evidenčné číslo, názov, autor, anotácia, rok vydania, miesto uloženia,resp. Múzeum

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1081

Zoznam edičných titulov

Zverejnenie informácií o publikačnej činnosti

Slovenské technické múzeum

aktualizované ročne

1

 

navrhujem xls

názov, autor, anotácia, vydavateľ, rok vydania, cena, poznámka

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1082

Tlačové správy

Zverejňovanie tlačových správ za účelom informovania verejnosti o aktivitách inštitúcie

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)

aktualizované priebežne

1

 

pdf

Tlačové spávy informujúce o aktivitách inštitúcie

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1083

SĽUK v médiách

Zverejňovanie odkazov na mediálne výstupy v printových a elektornických masmédiách

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)

aktualizované priebežne

1

 

pdf, video, audio

Zoznam mediálnych výstupov v masmédiách

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1084

Aktuality

Zverjeňovanie článkov, ktoré informujú o aktuálnom dianí v inštitúcií

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)

aktualizované priebežne

3

 

html

Textové články informujúce o dianí v inštitúcií

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1085

Program

Zverjeňovanie termínov predstavení inštitúcie

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)

aktualizované priebežne

3

 

html

Zoznam termínov predstavení

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1086

Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom - elektronická encyklopédia

Tematicky orientovaná elektronická encyklopédia.

SĽUK, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

od roku 2011, uzavretý údaj, aktualizácia cca v 5 ročnom intervale

3

 

html

1813 hesiel, cca 1430 ilustrácií (foto, audio, video, text) Heslo v textovej podobe, v mnohých prípadoch doplnené ilustráciou (foto, audio, video)

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1087

Termínovník podujatí u oblasti tradičnej ľudovej kutúry

Prehľad podujatí s tematikou tradičnej ľudovej kultúry. Chápaný ako služba pre usporiadateľov podujatí. Postavené na dobrovoľnosti.

SĽUK, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

aktualizované priebežne

3

 

html

rozsah je závislý na záujme používateľov, aktuálny stav pre rok 2015: 96 podujatí Informácia v štruktúre: názov podujatia, stručná charakteristika, dátum, miesto, kontaktné údaje na usporiadateľa, resp. poskytovateľa ďalších informácií.

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1088

Adresár tradičnej ľudovej kutúry

Kontakty na folklórne kolektívy a výrobcov ľudovoumeleckých výrobkov. Adresár je bezplatná služba a jej cieľom je uľahčiť komunikáciu medzi propagátormi tradičnej ľudovej kultúry a záujemcami o jej podoby.

SĽUK, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

aktualizované priebežne

3

 

html

rozsah je závislý na záujme používateľov, aktuálny stav : 571 kolektívov, 350 výrobcov Informácia v štruktúre:kolektívy: názov, adresa, kontaktná osoba, kontaktné údaje,výrobcovia: materiál, stručná charakteristika výrobkov, meno, adresa, kontaktné údaje

ano

nie

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1089

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Zoznam prvkozapísaných v Reprezentatívnom zozname nehomtného kultúrneho dedičstva Slovensk a stručné informácie o týchto prvkoch.

SĽUK, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

aktualizované priebežne v závislosti na vyhlasovaní nových zapísaných prvkov

3

 

html

9 prvkov, textový údaj, videozáznam Text a videozáznam

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1099

Zoznam výročných správ

Zverejňovanie objednávok na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Štátna opera Banská Bystrica

aktualizované priebežne

1

 

pdf,doc,xls

od roku 2000 komplexná výročná správa o hodpodárení organizácie

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1111

Pamäť mesta Banská Bystrica

Výberová regionálna retrospektívna bibliografická databáza Pamäť mesta Banská Bystrica je darom Štátnej vedeckej knižnice mestu Banská Bystrica a jeho obyvateľom a zároveň holdom bohatým dejinám mesta.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Rok 2005, aktualizované ročne

3

 

html/ xml

16 000 záznamov Vydanie publikácie, autor, titul, názov, uverejnené v, vydavateľ, kľúčový výraz

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1117

Knižničné záznamy dokumentov z online katalógu

Knižničné záznamy dokumentov z online katalógu

Štátna vedecká knižnica Košice

xml?

2

  

databáza 460000 záznamov

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1118

Digitalizované staré tlače a voľne dostupné dokumenty

Digitalizované staré tlače a voľne dostupné dokumenty

Štátna vedecká knižnica Košice

csv

1

  

obrázky 215000 obrázkov

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1119

Katalógové lístky

Katalógové lístky po digitalizácii

Štátna vedecká knižnica Košice

csv

1

  

obrázky 1151311 obrázkov

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1120

Knižničné záznamy dokumentov z online katalógu starých tlači

Knižničné záznamy dokumentov z online katalógu starých tlači

Štátna vedecká knižnica Košice

xml?

2

  

databáza 10802 záznamov

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1121

Knižničné záznamy dokumentov z online katalógu bibliografie

Bibliografické záznamy z periodickej a zborníkovej tlače vychádzajúcej na Slovensku i v zahraničí.

Štátna vedecká knižnica Košice

xml?

2

  

databáza 115300  záznamov

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1122

Obrazový materiál zo starých tlačí v databáze historického fondu

Obrazový materiál zo starých tlačí v databáze historického fondu

Štátna vedecká knižnica Košice

csv

2

  

obrázky 1000 obrázkov

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1123

Evidencia absenčných a prezenčných výpožičiek a návštevnosti  študovne.

videncia absenčných a prezenčných výpožičiek a návštevnosti  študovne.

Štátna vedecká knižnica Košice

csv

2

  

xlsx ?

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1124

Výpožičky MVS a MMVS

Evidencia výpožičiek používateľov

Štátna vedecká knižnica Košice

csv

2

  

xlsx ?

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1125

návštevnosť

zverejňovanie návštevnosti

Štátne divadlo Košice

aktualizované priebežne

2

 

xls

od roku 2014 mesiac, budova,(HB a MS) hosťujúce predstavenia, zájazd, spolu

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1129

ISSN register SK

Národná agentúra ISSN Prideľovanie ISSN ustanovuje § 8 zákona č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. Generovanie  čiarového kódu EAN/ISSN

Univerzitná knižnica Bratislava (UKB)

aktualizované priebežne

3

 

   MARC, MARCXML

  od roku 1997 kľúčový názov, číslo ISSN, ISSN-L, vydavateľské údaje, ID záznamu, klasifikátor MDT

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1133

Register výrobcov

Register výrobcov ľudového umenia na Slovensku

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

2007, aktualizované priebežne

2

 

databáza (dbs)

jednotky MB Názov:Hlavný Obrázok:Video FLV súbor:Šírka videa:Výška videa:Krátky Popis:Dlhý Popis:Remeselná skupina*:Remeselná skupina *:Obec:Región *:Žijúci *:V súčasnosti *:aktívny v oblasti výrobyneaktívny v oblasti výrobyVzdelanie:Spôsob získania znalostí:Ako alebo od koho získal znalosti:Aktívny/a od:Lektorské aktivity:Ocenenia:Publikačná činnosť:Zastúpenie v zbierkach:Webová adresa:E-mail:Telefón:Spolupráca s ÚĽUV *:Pohlavie *:Materiál *:Rok narodenia:Literatúra:Druhy materiálu:Viac o výrobcovi:Fotogaléria:Aktívny:Skorigovaný:

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1134

Register výrobkov

Register výrobkov ľudového umenia na Slovensku

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

2007, aktualizované priebežne

2

 

databáza (dbs)

jednotky MB Názov:Skladové číslo:Cena:Zľava:Hlavný Obrázok:Video FLV súbor:Šírka videa:Výška videa:Z našej ponuky(Top výrobok):Krátky Popis:Dlhý Popis:Výrobca*:Rozmer *:Výrobca *:Farba *:Sortiment ÚĽUV *:Región *:Pôvodný región výskytu:Tematika *:Materiál *:Časové určenie:Typ výrobku:Názov použitia výrobku:Časové určenie:Druhy dreva:Druhy kože:Druhy cesta:Druhy vosku:Druhy slamy:Druhy masla:Druhy syrov:Druhy skla:Druhy textilu:Druhy kovu:Druhy hliny:Druhy papiera:Druh rohoviny/kosti:Remeselná skupina:Literatúra:Nástroje:Techniky:Galéria podobných výrobkov:Materiálová skupina pre Eshop *:Aktívny:Skorigovaný:

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1135

Encyklopédia ľudového odevu

Encyklopédia ľudového odevu na Slovensku

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

2014, aktualizácia dát ukončená

2

 

databáza (dbs)

jednotky MB číslo, číslo obrázku, sprievodný text, lokalita, rod, ,druh, predmet

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1143

Výročné správy

Výročné správy zverejnené na webovom sídle organizácie

SNG

aktualizované priebežne

1

 

pdf

od roku 2001 Výročná správa za každý rok

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1145

webumenia.sk

On-line katalóg s informáciami a digitálnymi fotografiami výtvarných diel zo slovenských zbierkotvorných galérií

SNG

aktualizované priebežne

1

 

jpeg

od roku 2010 infografia, grafika, kresba, maliarstvo, sochárstvo, grafický dizajn, úžitkové umenie, iné médiá

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1146

Inventáre archívu

Inventáre Archívu výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie v digitalizovanej podobe

SNG

aktualizované priebežne

1

 

pdf

od roku 2011 Zoznam spracovaných fondov

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1147

Knižnica Slovenskej národnej galérie v Bratislave - Online katalóg (24083)

Zoznam periodík dochádzajúcich do Knižnice SNG

SNG

aktualizované priebežne

1

 

htm

od roku 2010 Knižnica Slovenskej národnej galérie v Bratislave - Online katalóg (24083)

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019

 

mk1148

Naskenované katalógy

Evidujú dokumenty získané do fondu do roku 2008

SNG

aktualizované priebežne

1

 

htm, jpg

od roku 2008 Umelci a umelkyneKatalógy z výstavKnihy

  

možné zverejniť v celom rozsahu

 

31.6.2019