Dataset č.7 - Register adries - Register budov (súpisných čísiel)

V tomto dokumente je popísaná schéma jednotlivých dátových zdrojov (tabuliek) tohto datasetu.

Dátový zdroj - Budovy (súpisné čísla) - zmenové dáta

Názov stĺpca

Dátový typ

Popis

changeId

long

identifikátor zmeny

changedAt

timestamp

dátum a čas vykonania zmeny

databaseOperation

enumerácia "ChangeType"

vykonaná databázová operácia

objectId

long

identifikátor objektu

versionId

long

identifikátor verzie záznamu

createdReason

enumerácia "CreatedReason"

dôvod vytvorenia záznamu

validFrom

timestamp

dátum a čas platnosti začiatku platnosti záznamu (hraničný dátum platnosti od 1.1.1000 má hodnotu NULL)

validTo

timestamp

dátum a čas platnosti konca platnosti záznamu (hraničný dátum platnosti do 31.12.3000 má hodnotu NULL)

effectiveDate

date

dátum účinnosti

propertyRegistrationNumber

long

súpisné číslo

buildingName

string

bližšie určenie miesta v rámci budovy, uvádza sa iba hodnota "byt"

containsFlats

boolean

atribút, nachádzajú sa v budove byty:
true = v budove sa nachádzajú byty
false = v budove sa byty nenachádzajú

buildingPurposeCodelistCode

string

Identifikátor číselníka Účel budovy. Vždy CL010142.

buildingPurposeCode

string

údaje o spôsobe využívania budovy, účel budovy, kód podľa číselníka CL010142

buildingPurposeName

string

účel budovy, názov podľa príslušného kódu podľa číselníka CL010142

buildingTypeCodelistCode

string

Identifikátor číselníka Druhov stavieb (budov). Vždy CL010143.

buildingTypeCode

long

kód druhu stavby (budovy) podľa číselníka CL010143

buildingTypeName

string

druh stavby, názov podľa príslušného kódu podľa číselníka CL010143

municipalityIdentifier

long

identifikátor (Municipality/objectId) nadradenej obce

districtIdentifier

long

identifikátor (District/objectId) nadradenej časti obce

modified_timestamp

timestamp

dátum nahratia tohto záznamu do MOD

_id

int

technický identifikátor riadku vygenerovaný automaticky v MODe.

Poznámka: Všetky položky okrem modified_timestamp a _id sú prebraté z výstupu volania servisu RA_Changes_v20. Položky _id a modified_timestamp sa vygenerujú automaticky pri vkladaní do MOD.

Dátový zdroj - Budovy (súpisné čísla) - konsolidované dáta

Názov stĺpca

Dátový typ

Popis

changedAt

timestamp

dátum a čas vykonania zmeny

objectId

long

identifikátor objektu

versionId

long

identifikátor verzie záznamu

validFrom

timestamp

dátum a čas platnosti začiatku platnosti záznamu (hraničný dátum platnosti od 1.1.1000 má hodnotu NULL)

validTo

timestamp

dátum a čas platnosti konca platnosti záznamu (hraničný dátum platnosti do 31.12.3000 má hodnotu NULL)

effectiveDate

date

dátum účinnosti

propertyRegistrationNumber

long

súpisné číslo

buildingName

string

bližšie určenie miesta v rámci budovy, uvádza sa iba hodnota "byt"

containsFlats

boolean

atribút, nachádzajú sa v budove byty:
true = v budove sa nachádzajú byty
false = v budove sa byty nenachádzajú

buildingPurposeCodelistCode

string

Identifikátor číselníka Účel budovy. Vždy CL010142.

buildingPurposeCode

string

údaje o spôsobe využívania budovy, účel budovy, kód podľa číselníka CL010142

buildingPurposeName

string

účel budovy, názov podľa príslušného kódu podľa číselníka CL010142

buildingTypeCodeCodelistCode

string

Identifikátor číselníka Druhov stavieb (budov). Vždy CL010143.

buildingTypeCodeCode

long

kód druhu stavby (budovy) podľa číselníka CL010143

buildingTypeCodeName

string

druh stavby, názov podľa príslušného kódu podľa číselníka CL010143

municipalityIdentifier

long

identifikátor (Municipality/objectId) nadradenej obce

districtIdentifier

long

identifikátor (District/objectId) nadradenej časti obce

_id

int

technický identifikátor riadku vygenerovaný automaticky v MODe.