Dataset č.9 - Register adries - Register bytov

V tomto dokumente je popísaná schéma jednotlivých dátových zdrojov (tabuliek) tohto datasetu.

Dátový zdroj - Byty - zmenové dáta

Stĺpce tabuľky:

Názov stĺpca Dátový typ Popis

changeId

long

identifikátor zmeny

changedAt

timestamp

dátum a čas vykonania zmeny

databaseOperation

enumerácia "ChangeType"

vykonaná databázová operácia

objectId

long

identifikátor objektu

versionId

long

identifikátor verzie záznamu

createdReason

enumerácia "CreatedReason"

dôvod vytvorenia záznamu

validFrom

timestamp

dátum a čas platnosti začiatku platnosti záznamu (hraničný dátum platnosti od 1.1.1000 má hodnotu NULL)

validTo

timestamp

dátum a čas platnosti konca platnosti záznamu (hraničný dátum platnosti do 31.12.3000 má hodnotu NULL)

effectiveDate

date

dátum účinnosti

unitNumber

string

číslo bytu

floor

long

podlažie

buildingNumberIdentifier

long

identifikátor vchodu (orientačného čísla)

modified_timestamp

timestamp

dátum nahratia tohto záznamu do MOD

_id

int

technický identifikátor riadku vygenerovaný automaticky v MODe.

Poznámka: Všetky položky okrem modified_timestamp a _id sú prebraté z výstupu volania servisu RA_Changes_v20. Položky _id a modified_timestamp sa vygenerujú automaticky pri vkladaní do MOD.

Dátový zdroj - Byty - konsolidované dáta

Stĺpce tabuľky:

Názov stĺpca

Dátový typ

Popis

changedAt

timestamp

dátum a čas vykonania zmeny

objectId

long

identifikátor objektu

versionId

long

identifikátor verzie záznamu

validFrom

timestamp

dátum a čas platnosti začiatku platnosti záznamu (hraničný dátum platnosti od 1.1.1000 má hodnotu NULL)

validTo

timestamp

dátum a čas platnosti konca platnosti záznamu (hraničný dátum platnosti do 31.12.3000 má hodnotu NULL)

effectiveDate

date

dátum účinnosti

unitNumber

string

číslo bytu

floor

long

podlažie

buildingNumberIdentifier

long

identifikátor vchodu (orientačného čísla)

_id

int

technický identifikátor riadku vygenerovaný automaticky v MODe.