Revízia základných sídelných jednotiek

Aplikácia na podporu prípravy podkladov pre sčítanie obyvateľov domov a bytov (SOBD2011)

  1. Motivácia vzniku aplikácie - Poverením MŽP SR a vymedzením zákonom 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii, je SAŽP poverená správou registra základných sídelných jednotiek (ZSJ). Register základných sídelných jednotiek slúži na zaistenie stabilnej sústavy priestorových jednotiek pre geografickú lokalizáciu informácií vedených v Štatistickom informačnom systéme (SIS). Zabezpečuje tiež priebežne aktualizované zoznamy a číselníky ZSJ s ich zaradením do nadradených priestorových jednotiek podľa platného územného a správneho členenia. Umožňuje poskytovanie vybraných údajov registra a účelových výstupov podľa požiadaviek užívateľov. Aktualizácia registra sa realizuje sa priebežne správcom SAŽP.V rámci príprav podkladov pre SODB2011 boli v rámci verifikácie údajov ZSJ zapojené okresné úrady.

  2. Čo aplikácia ponúka - Aplikácia ponúka užívateľom základné informácie o registri, metodiku spracovania a evidencie priestorových jednotiek registra ako aj samotný náhľad na priestorové jednotky registra prostredníctvom mapového portálu. (Vyhľadávanie v rámci administratívneho členenia SR). V rámci aktivít verifikácie (revízie) registra ZSJ boli užívateľom (pracovníci okresných úradov) vytvorené užívateľské kontá s rozšírenou funkcionalitou. Po prihlásení môže užívateľ definovať (zakresliť, opísať, alebo označiť) zmenu ktorá má byť v rámci revízie zaznamenaná v registri. Užívateľ je priebežne informovaný o procese spracovania jeho požiadavky. Spracovateľský tým SAŽP požiadavku zaregistroval a následne procesom schvaľovania zapracoval do registra. Následne je užívateľ informovaný o zapracovaní pripomienky. Aplikácia priebežne umožňuje užívateľovi sledovať stav spracovania a tým interaktívne prispievať k revízii registra.

  3. Plány do budúcna - Aplikácia bola vyvinutá pre revíziu registra a prípravu podkladov k štatistickému sčítaniu obyvateľov v roku 2011. Vzhľadom na desať ročný cyklus sčítavania je plánovaná jej aktualizácia a v prípade požiadaviek aj možnosť rozšírenia funkcionality pre potreby tvorby sčítacích obvodov.

Odkaz na webaplikáciu: http://rzsj.enviroportal.sk/priestorov-jednotky-pj

2016.07.13

Slovenská agentúra životného prostredia

Verejné